FNF Oslo har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfOsloAktuelt › Reduser nitrogentilførselen til fjorden!

Reduser nitrogentilførselen til fjorden!

Oslofjorden er en svært viktig arena for utøving av forskjellige typer friluftsliv. Fjorden er også nærings- og transportvei, samt leveområde for svært mange forskjellige arter.

Men tilstanden i Oslofjorden er svært dårlig, og to av de viktigste påvirkningene på vannkvaliteten er utslipp fra renseanlegg og landbruk. Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv ble lansert for å forsøke å bedre på dette. Planen inneholder prioriteringer fram mot 2026 i første omgang. Reduksjon av utslipp av organisk materiale og næringssalter fra avløp og landbruk er et av tiltakene som mange forskere mener vil ha god effekt for bedre vannkvaliteten og hindre høy vekst av uønskede alger.

Vi i Forum for natur og friluftsliv rundt Oslofjorden har registrert at det har vært stilt forskjellige krav til rensing av avløpsvann når tillatelser gis. Vi mener dette er svært uheldig og vil sinke arbeidet med å bedre tilstanden i fjorden. Tilstanden i hele Oslofjorden er dårlig. Vi ber derfor Miljødirektoratet om å påse at Statsforvalteren i henholdsvis Vestfold og Telemark, og Oslo og Viken, følger opp med krav om nitrogenrensing når de gir sine tillatelser til utslipp fra renseanlegg, slik at vi fortest mulig kan få effekt av reduksjon i tilførselen av nitrogen. Vi mener også at det er viktig at det også innføres grenseverdier for den maksimale årlige tilførselen (kg/år). Dersom det kun settes prosentkrav i utslippstillatelsen, vil utslippet øke etter hvert som tilførselen øker.

Dette har vi formidlet i et felles brev til Miljødirektoratet, fra styrene i FNF i henholdsvis Akershus, Buskerud, Oslo, Vestfold, Telemark og Østfold.