FNF Oslo har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfOsloAktuelt › Strengere krav til landbruket skal forbedre vannkvaliteten

Strengere krav til landbruket skal forbedre vannkvaliteten

Høring om regionale miljøkrav i landbruket

Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden peker på landbruket som en av de største kildene til dårlig vannkvalitet. Som en konsekvens av blant annet denne planen skjerper Statsforvalteren de regionale miljøkravene for ytterligere å redusere avrenning fra landbruksområder. Men gjøres det nok?

Forskriften til regionale miljøkrav som har vært på høring, skal nå være felles for Oslo, Akershus og Østfold. Arbeidet med å se på data og tiltak for Buskerud vil starte i 2022. Kort forklart er det nå større områder som får strengere tiltak, samt at man nå deler inn områder med tiltak etter nedbørsfelt og ikke vannområde som tidligere forskrift.

Ifølge Otto Galleberg, seksjonssjef i Landbruksavdelingen hos Statsforvalteren i Oslo og Viken, har det allerede blitt satt inn flere tiltak gjennom flere år for å redusere avrenning av jord og næringsstoffer til vann, vassdrag og elver som til slutt renner ut i Oslofjorden.

– Dessverre så ser vi at dagens innsats ikke er god nok. Vårt håp er at disse kravene vil redusere avrenningen sammenliknet med i dag, forklarer Galleberg til FNF.

FNF arrangerte politisk seminar om tiltaksplanen for Oslofjorden 3. september 2021. Planen har som mål å redusere tilførselen av næringssalter i fjorden med 7-8 prosent. I følge Andre Staalstrøm i Norsk institutt for vannforskning (NIVA) bør vi redusere tilførselen av næringsstoffer med hele 30 prosent.

– Kan vi redusere nitrogentilførselen med 30 prosent, er det som et hurtigtog til en renere fjord, sa Staalstrøm under seminaret.

Tilslutta organisasjoner i Forum for natur og friluftsliv er svært opptatt av god vannkvalitet, ikke bare i Oslofjorden, men i alle bekker, elver og innsjøer. Våre tilsluttede organisasjoner driver mye aktivitet hvor tilgang til vann spiller en stor rolle, som for eksempel fiske, padling, tur og rekreasjon. I tillegg er rent godt vann livsviktig for alle arter og mennesker.

Vi understreker viktigheten av å koble vannforvaltningen av elv og innsjø til kyst og hav og konsekvensene her, særlig siden den kjemiske vannkvalitetssituasjonen i Oslofjorden i svært stor grad skyldes nettopp avrenning.

Vi registrerer også at blant annet vannområdeutvalget for Morsa påpeker at foreslåtte tiltak i forskriften ikke er nok for å nå målene om god miljøtilstand, og vi slutter oss til denne påstanden og mener at det også er i vår interesse at strengere tiltak iverksettes.

Her kan du lese hele uttalelsen vi sendte på vegne av tilslutta organisasjoner i FNF Akershus, Buskerud, Oslo og Østfold.