Illustrasjonsbilde
FnfØstfoldAktueltUttalelser › Strandsone under press

Strandsone under press

Regjeringen har hatt på høring to forslag til endring og revidering av lovverk og planretningslinjer som omhandler tiltak i strandsona. Foreslått endring i dispensasjonsparagrafen i plan- og bygningsloven kan gjøre det enklere for kommunene å gi unntak fra egne planer. Når det i tillegg er foreslått endringer i statlige planretningslinjer for differensiert forvaltning av strandsonen langs sjøen, ser vi at disse to endringen i sum kan få negativ virkning på allmenhetens tilgang til friluftsliv langs sjøen, samtidig som det kan skade biologisk mangfold.

Mange av aktivitetene som tilslutta organisasjoner i FNF Østfold bedriver, finner sted langs sjøen. Derfor mener vi at de to forslagene fra Regjeringen går helt i feil retning.

Vi behøver strengere forvaltning av strandsonen og sterkere vern av natur- og friluftsinteressene, ikke mer nedbygging!

Les vår uttalelse om endringer i plan- og bygningsloven her og vår uttalelse til forslag til reviderte statlige planretningslinjer for differensiert forvaltnings av strandsonen langs sjøen.