FnfØstfoldAktuelt › Innspill til budsjett 2022- Viken fylkeskommune

Innspill til budsjett 2022- Viken fylkeskommune

Fortsatt satsing på bærekraft og planetens tålegrense

Viken fylkeskommune inviterte organisasjoner og enkeltpersoner til å gi innspill til budsjett for 2022 og økonomiplan 2022-2025. Vi synes det er bra at fylkeskommunen går ut så bredt, men vi savner tydeligere vinkling på hva man vil ha innspill på. Dette er tunge og omfattende dokumenter, som gjerne kunne vært formidlet på en enklere måte mot frivilligheten og den «vanlige innbyggeren» i Viken. Det hadde vært til stor hjelp om fylkeskommunen hadde sett på budsjettet med «våre» briller. Det burde vært forklart, for eksempel i en nyhetssak på nettsidene deres, hva som er relevant nytt i budsjettet og hvilke konsekvenser dette vil få for frivilligheten generelt og natur- og friluftslivsorganisasjoner spesielt. Da ville fylkeskommunen muligens fått flere og mer spesifikke tilbakemeldinger.  

Vi har også i tidligere høringer nevnt at tidlig beskjed og gode frister er viktig for at organisasjoner i FNF skal få involvert seg i denne typen høringer. Gode frister vil gi relevante og oppdaterte høringssvar, noe som fylkeskommunen vil dra nytte av.

Driftsmidler for frivilligheten er svært viktig

Viken fylkeskommune følger opp planstrategien i forslag til økonomiplan 2022-2025 og budsjett 2022. Det er fortsatt planetens tålegrense og FNs bærekraftsmål som ligger til grunn, noe som vi vet at tilsluttede organisasjoner i FNF er opptatt av.

Natur- og friluftslivsorganisasjonene i Viken fylke er mange. De ansatte og de mange frivillige i organisasjonene sitter på en solid faglig kompetanse. Videre fyller organisasjonene viktige samfunnsroller gjennom tilrettelegging for aktivitet, inkludering, integrering, medvirkning og synliggjøring av natur- og friluftslivsinteressene.

Et vanlig problem hos frivillige organisasjoner er at deres arbeid baseres på prosjektmidler. Dette gjør at mye ressurser går til utarbeidelse av søknader og rapporter – tid som i stedet kunne vært brukt på organisasjonens kjerneaktiviteter. Faste driftsmidler gir trygge rammer for frivillige organisasjoner og kan slik sikre kontinuitet på tjenestene organisasjonene leverer.

Det er derfor svært viktig å ikke bare videreføre, men også videreutvikle driftstilskuddene i tråd med natur- og friluftslivsorganisasjonenes behov.

Aktivitetsmidler er ekstra viktig

I foreslått statsbudsjett for 2022, har regjeringen økt tilskuddet ti l aktivitet noe, men vi er langt unna det nivået vi ønsker oss.

Støtte til aktivitet under korona-tiden har vært særskilt viktig, og endringene i samfunnet som pandemien fører med seg, vil mest sannsynlig bli langvarige. Hjemmekontor og et ønske om å unngå å møte mange mennesker på trange flater, vil stille andre krav til hvilke aktiviteter som vil bli mest brukt. Aktiviteter utendørs, som f.eks. friluftsliv, vil være å foretrekke for mange.

Interessen for friluftsliv har skutt i været under korona-tiden. Å drive friluftsliv er en enkel måte å være aktiv på som er gagner fysisk og psykisk helse. Det er derfor enda viktigere nå enn før å informere og tilrettelegge for slik aktivitet.

Vi mener derfor at nivået for aktivitetsmidler må opprettholdes, og om mulig økes, nå i en sårbar tid. Dette for å unngå å få enda større negative ringvirker fra korona- pandemien, som resultat av inaktivitet og mentale lidelser.


Utjevning av forskjeller innad i fylket
I kunnskapsgrunnlaget som ble utarbeidet som grunnlag for planstrategien så vi at det er store forskjeller innad i Viken fylke, både når det gjelder sosioøkonomiske forhold og folkehelse. Det vil i 2022 iverksettes et arbeid med å prioritere spillemidlene etter utvalgte bærekraftsmål med hovedvekt på miljømessig bærekraft. Dette synes vi er en god måte å bruke fylkeskommunale virkemidler for å sørge for bærekraftige anlegg der de trengs, samt at en slik prioritering også kan være med på å utjevne sosioøkonomiske forskjeller. Organisasjoner som er søknadsberettiget i forhold til spillemidler må bli hørt i prosessen når man skal jobbe fram nye kriterier for tildeling og prioritering.

Resten av vårt høringsinnspill kan du lese her.