Bernstøtten
FnfØstfoldAktuelt › Stort naturområde blir industri

Stort naturområde blir industri

Hvis Våler kommune får det som de vil, kan et viktig natur- og friluftslivsområde på størrelse med 305 fotballbaner forsvinne og bli nedbygget til industri.

Dette vil gå tapt ved en gjennomføring av planen:

  • Sammenhengende naturområde på størrelse med 305 fotballbaner
  • Viktig biologisk mangfold og rødelistearter
  • Viktige leveområder for vilt og dermed også redusert jaktaktivitet, som følge av barrierevirkning
  • Friluftslivsområder som henger sammen med viktige områder i Vestby og Mossemarka, med viktige kulturminner som Bernstøtten som en viktig del av opplevelsen
  • Viktige kvaliteter som friluftslivsområde på grunn av økt støy og lysforurensing
Bernstøtta

Det er åpenbart at Våler kommune ser dette som en stor mulighet for arbeidsplasser. Men foreliggende plan virker som hastverksarbeid basert på de tidligere forkastede datalagrings- og batterifabrikkplaner. Nye selvstendige vurderinger uten «klipp og lim» savnes, og vi er redd for at områdereguleringen vil kunne åpne for annen type industri. Vi savner en problematisering rundt, og en definisjon av, hva begrepet kraftkrevende industri innebærer. Vi vil videre trekke fram noen momenter vi mener bør veie tungt i behandlingen videre.

Vi kan ikke se at samfunnsnytten ved gjennomføring av denne planen er større enn de negative konsekvensene som er skissert i KU. Vi oppfatter tvert imot at det er knyttet stor usikkerhet til hva slags type virksomhet som nå er aktuelt å tiltrekke seg til området. Foreliggende plan ligner et hastverksarbeid basert på de forkastede datasenter- og batterifabrikkplaner. Mange av inngrepene er det ikke mulig å finne avbøtende tiltak til, og det vil føre til store tap av biologisk mangfold og naturområder til rekreasjon.

Hvis du vil lese hele høringsuttalelsen vår så finner du den her.