Foto: Ole Håkon Heier
FnfØstfoldAktueltUttalelser › Problematisk med sjødeponi

Problematisk med sjødeponi

Det har vært snakket og skrevet mye om Kystverkets prosjekt for å utbedre farleden inn til Borg Havn i Fredrikstad. Forum for natur og friluftsliv Østfold har skrevet høringssvar og klaget på tillatelsen som ble gitt, uten framgang. Miljødirektoratets tillatelse til mudring og sprenging består, og diskusjonen om hvordan overskuddsmassene skal behandles går for fullt. Hvaler kommune har uttrykt at saken er vanskelig og åpner for å eventuelt endre sitt standpunkt. Vi er enige i at saken er komplisert, og er glad for at kommunen ber om innspill fra andre berørte interessenter.

Hva vi vet
Da reguleringsplanene for deponiområdene ble vedtatt i 2014 hadde vi kunnskap om mengden kvikksølv som er sluppet til Glomma siden Borregaard ble satt i drift i 1949:

Omtrent 70 tonn kvikksølv anses tapt til vann og ca 15 tonn er deponert som slamavfall på bedriftens avfallsplass på Opsund.

Siden 2014 har vi fått mye ny kunnskap om at tilstanden i Oslofjorden er svært dårlig, og en storstilt plan har blitt laget for å forsøke å redde den. For å lykkes med planen må alle bidra. Spesielt er man bekymret for fiskebestandene (torskefisk) og tilføring av næringsstoffer. Men ifølge NIVA er fysiske inngrep og forstyrrelser, såkalte hydromorfologiske endringer i havbunn og strandsone de tiltakene som skaper størst skade på økosystemene. De mener også at dette ofte underkommuniseres.

Hva som er usikkert
Selv om Miljødirektoratet har stilt strenge krav i sin tillatelse gitt til Kystverket, opplever vi at det er usikkerhet rundt både metode for deponering i sjø og nøyaktigheten på sedimentprøver som er tatt.

Deponering i sjø vil, slik vi ser det, ikke bare kunne spre forurensede masser utover i skjærgården, men også skape slike tidligere omtalte hydromorfologiske endringer, som også potensielt kan bidra til å forverre tilstanden i fjorden.

Vi mener:

Oslofjorden som økosystem er under sterkt press fra mange påvirkningsfaktorer, og de fleste er menneskeskapte. Vi er redd for at eventuelt utilsiktede forurensninger og/eller tilslamminger av skjærgården rundt Hvaler kan forårsake irreversible skader på viktige leve/gyteområder. I verste fall kan det føre til ødeleggelser i sårbare områder med kaldtvannskoraller ved Tislerrevet, som er Nord Europas største kaldtvanns korallrev, og andre områder i Ytre Hvaler Nasjonalpark.

Vi har forståelse for at Borg Havn er viktig i regionen og at mudringen derfor ivaretar næringsinteressene. Vi er også klar over at det er problematisk å finne store nok arealer og godkjente deponier til massene.

Allikevel mener vi at man med hjemmel i naturmangfoldlovens paragrafer 9 (føre-var-prinsippet) og 10 (økosystemtilnærming og samlet belastning) kan stille krav om at overskuddsmasser fra prosjektet må deponeres på land, og ikke i sjøen.

Her kan du lese vår uttalelse.