FnfØstfoldAktuelt › Høring av forslag til forskrift om fiske ved utløp av vassdrag medanadrome laksefisk i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold

Høring av forslag til forskrift om fiske ved utløp av vassdrag medanadrome laksefisk i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold

Statsforvalteren i Oslo og Viken sender med dette forslag til forskrift om fiske ved utløp av
vassdrag med anadrome laksefisk i Oslo, Akershus, Buskerud og Østfold på høring.

Forskriften erstatter gjeldende forskrifter for Oslo og Viken.
Hensikten med ny forskrift er å få enhetlige regler og forvaltning av fredningssonene i hele
regionen.

Statsforvalteren sender samtidig forslag til forskrift om fiske av innlandsfisk i anadrome
vassdrag i Østfold på høring. Det foreslås at bestemmelsene skilles ut fra gjeldende
munningsfredningsforskrift for tidligere Østfold som en egen forskrift, men uten at reglene
endres.

Foreninger, lag, organisasjoner, kommuner og andre interessenter oppfordres til å sende
innspill til forslaget til nye forskrifter innen 19.01.2024.


Statsforvalteren har fått i oppdrag fra Miljødirektoratet å revidere gjeldende forskrifter for fiske ved
utløp av anadrome vassdrag. Hensikten med forskriftsendringen er å sammenfatte og forenkle
gjeldende forskrifter og få enhetlige regler og forvaltning av munningsfredningssonene. Dagens
forskrifter ble fastsatt for fylkene Østfold, Buskerud og Oslo og Akershus av de tidligere
fylkesmennene. De har ulik innretting og forskjellige bestemmelser. Vi mener det er hensiktsmessig
å ha enhetlige fiskeregler ved utløpet av vassdrag i hele regionen der mange fiskere ferdes på tvers
av fylkesgrensene.