FnfØstfoldAktuelt › Oppsummering av Frivillighetskonferansen i Viken 2023

Oppsummering av Frivillighetskonferansen i Viken 2023

Den regionale frivilligheten i Viken gjennomførte årets frivillighetskonferanse torsdag den 23. november 2023. Hensikten med de årlige konferansene er å synliggjøre frivilligheten i fylket for politikerne.

I år var temaet veien videre for de tre nye fylkene og hvordan frivillighetspolitikken går fra det nasjonale, gjennom det regionale til det lokale. Konferansier for kvelden var Knut Harald Sommerfeldt.

Åpning

Arrangementet ble åpnet av stortingsrepresentant Turid Kristiansen (H).

Nasjonalt – hva gjør det nasjonale for det regionale?

Hvordan ser det nasjonale nivået på det regionale, og hvordan styrke hverandre
v/ Vanja Konradsen Frivillighet Norge

Frivillighet Norges samarbeidsplattform med KS danner grunnlaget for deres samarbeid med offentlig sektor. Arbeidet bygger på prinsipper for god kommunal frivillighetspolitikk og på deres intensjonsavtaler med flere fylkeskommuner.

Frivilligheten er nevnt i mange overordnede føringer og perspektiver, og dette må følges opp i fylker og kommuner. Fylkeskommunens skal være pådriver for og samordne folkehelsearbeidet i fylket, for eksempel gjennom partnerskap, sier Folkehelseloven. Da må de ha noen å ha samarbeide med!

Fylkeskommunen må:

 • Ha en helhetlig tilnærming til frivillighet gjennom politikk som styrker BREDDEN av frivilligheten.
 • Ha mål om å forsterke og fremme bred deltakelse i frivilligheten
 • Bidra til bevisstgjøring og synliggjøring av alle verktøyene som finnes
 • stimulere til økt samarbeid mellom organisasjonene, og mellom fylkeskommune, kommune og frivillig sektor

Viken har frivillighetspolitikk, klarer vi å få tre nye fylker som har en sterk og forankret frivillighetspolitikk? Frivillighetspolitikken må forankres, ha finansiering og gi organisasjonene forutsigbarhet.

Kommunens rolle er å være en tilrettelegger.

Hva har, ønsker og trenger frivillige lag og foreninger:

 • ønsker samarbeid med kommunen, de store må ta initiativ
 • ønsker møteplasser
 • har ressurser (ikke økp)
 • har aktiviteter og tiltak
 • trenger lokaler
 • trenger folk

Det har betydning for det konkrete samspillet mellom kommuner og frivillige organisasjoner om kommuner har utviklet eller formalisert en egen frivillighetspolitikk. Kommunens politikk må følges opp med kontakt, kapasitet og kunnskap.

Verktøy for utvikling av frivillighetspolitikk – «Knekk samhandlingskoden, Ønsker din kommune en bedre frivillighetspolitikk?«

Hvordan få til samarbeid mellom kommunen og frivillighet? Med politikk i grunn?

 • Kontaktperson i kommunen – frivilligheten må vite hvem de kan samarbeide med
 • Kapasitet – kontaktpersonen må ha tid til å jobbe med frivillighet i kommunen
 • Kunnskap – har kommunen nødvendig kunnskap om hva kommunens frivillighet trenger? Frivilligheten må også be om dette.
 • God frivillighetspolitikk må utformes SAMMEN med frivilligheten. Merker frivilligheten at det er en frivillighetspolitikk? Et godt mål på god politikk.
 • Tips – Samhandlingskoden.no

Som en del av innlegget ble deltagerne utfordret på å diskutere spørsmålet Hvordan kan fylker og kommuner bidra til økt deltakelse i frivilligheten i 2024? Resultater fra summingen rundt bordene:

 • Forståelse for hvordan det er å være frivillig – behov for informasjon, kan ikke finne ut alt de trenger selv.
 • Kommunen må vise befolkningen veien til organisasjonene. Samordning av org. sine tilbud f.eks. på kommunens nettsider.
 • Frivilligheten er ikke kommunens forlengede arm, vi må ha respekt for frivillighetens egen måte, og vi må ha fokus på å skape robuste organisasjoner.
 • Samle lokale felles problemstillinger som ulike organisasjoner kan ha.
 • Det er flere terskler for samarbeid mellom organisasjonene og kommune. Eksempel om at det ikke var mulig med et samarbeid med NAV om gjennomføring av sommeraktiviteter for de som ikke har mulighet til dette selv.
 • De offentlige rollene spiller flipperspill om hvem som har ansvaret for å følge opp hele veien inn. Her har vi en jobb å gjøre.
 • Behov for ækonomisk forutsigbarhet, midler tildeles for seint. her er det et stort forbedringspotensial. Hva skal de frivillige finnes seg i?
 • Tilgjengelige lokaler. Testprosjekter i Trøndelag og Vestland fylkeskommuner åpen forder vgs åpnes på kvelder og i helger. Viken har en slik ordning allerede.
 • Fylker og kommuner er dårlige til å fremsnakke frivilligheten. Snakker til og med, men ikke om.
 • 4H mister medlemmer fra 7. klasse, da interessene endrer seg. NJFF får derimot et stort trykk med interesse da, kunne organisasjonene ha gjort like ting og samarbeidet?

Regionalt – hva skjer med de tre fylkene? Det regionale samarbeidet mellom fylkeskommunen og frivilligheten

Konferansier ledet en sofasamtale med politikere og representanter fra organisasjonene.

Deltakere

 • Ole Jakob Johansen (FrP), fylkesråd for kultur, tannhelse og frivillighet
 • Ida Lindtveit Røse (KrF), fylkesråd for næring, folkehelse, idrett og mangfold
 • Jon G. Olsen, daglig leder Akershus musikkråd
 • Bente Lier, styreleder Norsk Friluftsliv
 • Camilla Eidsvoll, Østfold SV

Hvordan kan det samarbeides i nivåene nasjonalt, regionalt og lokalt?
Fylkeskommunen og regionale ledd i organisasjonene er tilretteleggere for at andre kan gjøre arbeidet lokale. Hvordan blir vi gode sammen?

Bente Lier fortalte at Norsk Friluftsliv ikke har regionledd for friluftsaktivitet. Natur- og friluftslivet har FNF som jobber med plansaker. Organiseringen av natur og friluftslivet kunne vært bedre, men det handler mye om ressurser. Vi får lite penger til dette, f.eks. sammenlignet med idretten. Fylkeskommunen har også et ansvar i arealsaker.

Camilla Eidsvold mente politikerne er for dårlige på å tilby økonomisk forutsigbarhet for organisasjonene, og at det er nødvendig med gode rammebetingelser, evt. flerårlige tilskudd. I tilllegg er det viktig framsnakke frivilligheten. Tilretteleggingen for friluftsliv ser ikke kommunegrensene. Kommunene må ha et overordnet ansvar til samarbeid med andre kommuner.

Jon G. Olsen trakk fram at partnerskapsavtalen var viktig for forutsigbarhet.

Ole Jakob Johansen sa at Akershus allerede har frivillighet i den nye politiske plattformen, og at denne inneholder punkter som dialog, nettverk, samarbeid og tilskuddsordninger. Det har vært gjort mye godt arbeid fra den politiske ledelsen i Viken. Dette vil vi ta med videre og jobbe videre med.

Eidsvold påpekte at frivillighetens regionale ledd ikke et fordyrende ledd. Nærheten til foreningene og kommunene er viktig.

Lier påpekte videre at det er viktig at politikerne og administrasjonene kjenner hele frivilligheten, også de mindre. Hvordan skal dere politikere ta kontakt med de organisasjonene som ikke har en ansatt i et regionledd? Eidsvold svarte med at det er en del av deres ansvar som politikere, å kartlegge og også ta kontakt med organisasjonene uten regionale ledd og be om et møte.

Olsen håper at de nye fylkene er mer åpne enn Viken var i starten. Frivilligheten må også bli flinkere til å banke på døra. Kontakt er det viktigste.

Lier påpekte at fylkeskommune kan fungere som en pådriver, f.eks. for Friluftslivets År 2024, der vi kan få til samarbeid på alle nivåer. Friluftsliv viktig en viktig aktivitet for folkehelse med lav terskel for å delta i. Eidsvold påpekte at fylkeskommunen har ansvaret for folkehelsen – alle deler av kroppen, det sosiale, det fysiske, det psykiske. Politikerne benytter ikke potensiale som ligger i frivilligheten når det gjelder folkehelse. Kommunen er avhengig av frivilligheten som en del av demokratiet, både det de gjør, men også hva de er i seg selv. Johansen støttet at dette handler om demokrati og at som politikerne har et ansvar for å bygge opp under.

«Fylkeskommunen skal sørge for bensin eller strøm på bilen, så kan frivilligheten trykke på gassen».

Bilde framlagt av konferansier Knut Harald Sommerfeldt

Verdien for de lokale ved å ha de regionale

Deltakere

 • Ida Lindtveit Røse (KrF), fylkesråd for næring, folkehelse, idrett og mangfold
 • Roar Bogerud, styreleder Viken idrettskrets
 • Morgan Langfeldt, Buskerud FrP

Ida Lindtveit Røse mente det regionale leddet samordner, har dialogen på tvers, og får til deling av kompetanse.

Morgan Langfeldt sa han synes det var synd at frivilligheten fortalte om et lukket Viken de første årene. Det mangler åpenbart plattformer for kontakt. Fylkeskommunen kan tilrettelegge for slike plattformer.

Roar Bogerud sa at frivilligheten viktig for psykisk og fysisk helse, særlig for gutter og menn. Idrettskretsen har valgt å opprettholde Viken idrettskrets fordi det gir en større leveranse. Det er flere forskjellige prosjekter som vi ikke hadde fått gjort om vi ikke hadde vært sammen i viken idrettskrets.

Røse mente at organisasjoner som fortsetter som Viken ikke blir noe problem. Organisasjonene skal velge sin organisering selv, og politikerne skal samarbeide med de organisasjonene som er. Hvordan kan vi tenkte mer samordnet også med små eneheter? Idrettskretsen blitt gode på søknader, og de får penger. Må andre opprette en stilling kalt «søkolog»? Det må bli lettere for de som ikke er så store, så det ikke brukes for mye tid administrasjon, men heller på kjerneaktiviteter.

Hva kan de regionale gjøre for de lokale?

Vanja orienterte om Veileder for økt deltakelse i frivilligheten.

Veilederen inneholder bl.a. hvordan utvikle gode rekrutteringstiltak, hvordan jobbe med økt deltagelse og inkludering og hvordan lykkes med samarbeid mellom frivilligheten og kommunen. Du finner informasjon skreddersydd for din rolle og all informasjon er samlet informasjon på et sted. Den inneholder verktøy for å sette planer ut i livet og ordbok og definisjoner.

I veilederen listes barrierene for deltakelse. Kjennskap er den største barrieren. Det blir fort ambisiøst å skulle fjerne alle barrierene, velg f.eks. en barriere-boble å sprekke i året, og finn ut hvordan i veilederen.

Verktøy for økt deltakelse i frivilligheten:

https://samhandlingskoden.no/

https://www.frivillighetnorge.no/veiledere/en-veileder-for-%C3%B8kt-deltagelse-i-frivilligheten

https://frivillig.no/new-user

https://ungfritid.no/new-user

https://www.frivillighetnorge.no/nyheter/fra-2024-inviteres-kommuner-til-nytt-ungfritid-no-samarbeid

https://stotte.ungfritid.no/

Bolken ble etterfulgt eksempler fra de regionale ledd i organisasjonene ved Jon G. Olsen (Musikkrådet i Viken), Hans Kristian Solberg (Viken barne- og ungdomsråd), Tone Runsjø (Viken teaterråd), Maria R. Tesaker (Forum for natur og friluftsliv) og Kathinka Mohn (Viken idrettskrets).

Avslutning

Seminaret ble avsluttet av Heidi Vestbye Nyhus, fungerende fylkesråd for kultur og mangfold i Viken. Hun avsluttet konferansen med å si at det er viktig å anerkjenne at lokal og nasjonal frivillighet er uvurderlig, men vi må ikke glemme de regionale.

De formidler informasjon, forvalter tilskudd, bidrar til kompetanseutvikling og opplæring, driver lobby og arrangerer felles arrangementer. De regionale leddene er et viktig bindeledd mellom det nasjonale og grasrota. De holder hjula i gang.

Viken fylkeskommune har gjort mye for regional frivillighet og vi må ta med det gode samarbeidet i de nye fylkene og bygge videre på arbeidet som er gjort.