FnfNasjonaltSaksprosessen

Saksprosessen

En sak som f.eks. skal vedtas i en kommune følger flere steg.
Les mer om planprosesser spesielt og naturforvaltning generelt i Faktark om naturforvaltning.

Varsel om oppstart
Dette er svært tidlig i planarbeidet. Den som står bak planen, har en idé om hva som skal gjøres med området, men planen er ikke detaljert. Her kan hvem som helst komme med innspill til dem som utarbeider planen.

Høring / offentlig ettersyn
De fleste beslutningsprosesser går gjennom flere faser. For eksempel i større utbyggingssaker skal det varsles om oppstart og utarbeides både plan- program og planforslag. Det er viktig å uttale seg til alle fasene i prosessen, men jo tidligere synspunktene kommer inn i prosessen jo større er sjansen for de blir tatt hensyn til. Det er ingen ting i veien for å engasjere seg i en sak etter at høringsfristen er gått, men sannsynligheten for å nå fram er som regel veldig liten.

Vedtatt plan
Planen er nå endelig vedtatt. Man kan klage på en vedtatt plan, men det er kun naboer og dem med rettslig klageinteresse som kan gjøre dette. Det skal mye til at en vedtatt plan blir omgjort, med mindre det er gjort saksbehandlingsfeil, eller det kommer opp helt nye momenter som ikke er vurdert før.