FnfNasjonaltAktuelt › Støtte til kommunedelplaner for naturmangfold

Støtte til kommunedelplaner for naturmangfold

Arealinngrep og nedbygging av natur er den største trusselen mot naturmangfoldet. Det er derfor helt avgjørende at kommunene har oversikt over naturtyper, arter og deres leveområder lokalt for å sikre at nye utbygginger ikke ødelegger viktige naturverdier.

Som en oppfølging av stortingsmeldingen Natur for livet (Meld. St. 14 (2015 – 2016)) fikk 10 kommuner tilskudd til utarbeidelse av kommunedelplaner for biologisk mangfold fra 2016-2018. Hensikten er at kommunene identifiserer og tar hensyn til naturverdier av nasjonal, regional og lokal betydning.

Miljødirektoratet oppfordrer nå flere kommuner til å lage kommunedelplaner som synliggjør lokalt naturmangfold.

Kommunene kan søke økonomisk støtte til dette fra Miljødirektoratet, med søknadsfrist 6. mai: https://www.miljodirektoratet.no/aktuelt/nyheter/2020/april-2020/vis-fram-naturmangfoldet-i-kommunale-planer/