FnfNasjonaltAktuelt › Styremøte nasjonalt 13.9.23

Styremøte nasjonalt 13.9.23

Stikkord møtesaker: Paul Waaler nytt styremedlem fra FL, arbeidssted utenfor eget fylke, strategiplan 2024-28, statsbudsjett 2025, landssamling 2023, daglig leders lønn.

Protokollen finner du her.

Paul Waaler har overtatt som daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund. Han ble ønsket varmt velkommen. Det ble formelt stadfestet at han erstatter Ingrid Wigestrand i styret.

Forut for styremøtet hadde styret og ressurspersoner fra de nasjonale medlemsorganisasjonene en workshop om Strategiplan for 2024-28. Styret diskuterte saken videre på styremøtet og vedtok utsendelse av høringsnotat til FNF i fylkene og nasjonale organisasjoner. Referat fra workshopen og senere utsendte høringsbrev og høringsnotat finnes her.

Styret diskuterte prinsipielle spørsmål rundt arbeidssted for koordinator. I hvilken grad kan daglig leder avtale at det faste arbeidsstedet ligger utenfor fylket man jobber for? Styret viste til Styringsdokumentet og slo fast at det faste arbeidsstedet skal ligge i fylket man er ansatt for å jobbe i. Styret ga daglig leder fullmakt til å fravike dette for inntil ett år i aktuelle saker. Saken ble tatt opp til diskusjon med bakgrunn i en konkret forespørsel fra en av våre ansatte. Styrets vedtak innebærer ingen endring i ansettelsesforholdet til den aktuelle ansatte.

Styret diskuterte Landssamlingen og oppfordret til god deltakelse fra de nasjonale organisasjonene.

På neste styremøte, i november, skal årsplan og budsjett for 2024 behandles. Styremedlemmene skal sende sine innspill til dette arbeidet direkte til daglig leder etter møtet.

Når det gjelder Statsbudsjettet 2025 oppfordres de nasjonale organisasjonene til å fremme FNFs interesser og samordne sitt arbeid med mål om et reelt høyere tilskudd for 2025 enn for 2023, slik at forsvarlig og nøktern drift kan videreføres.

Styret fastsatte daglig leders lønn fra 1.5.