FnfTromsHøringer

Høringer

Forum for natur og friluftsliv Troms avgir og koordinerer høringsuttalelser om saker i vår region som berører våre interesser. På denne siden vil vi legge ut aktuelle høringer , slik at det blir lettere for interesserte å orientere seg og finne saksdokumenter. Merk at også kommende saker er av interesse- jo tidligere tidspunkt for å medvirke -dess bedre! Har du innspill i en sak du ser her eller vet om så oppfordrer vi til å ta kontakt!

PS! Listen er ikke uttømmende, ser du at noe mangler så kontakt oss på troms@fnf-nett.no

MyndighetSakFristLenke
StatsforvalterenPlanprosess Andfjorden marine verneområdeKommerLes
Tromsø kommuneRullering kommuneplanens arealdel oppstartKommerLes
Tromsø, Balsfjord, KarlsøyRullering kystsoneplanKommerLes
Lavangen kommuneOppstart Friluftslivets ferdselsårer- gi innspill nåKommerLes
Senja kommuneDetaljregulering Myklenesåsen hyttefelt14.09Les
Senja kommuneDispensasjon NFFF-formål 9 torskeoppdrett14.09Les
StatsforvalterOppstart forvaltningsplan Reisautløpet naturreservat15.08Les
Lavangen kommuneForslag planprogram KPA samfunnsdel 2021-202313.08Les
StatsforvalterOppstart skogvern Senja, Tennelia og Nordneset03.08Les
MiljødirektoratetSøknad endring av tillatelsen for energigjenvinningsanlegg02.08Les
Senja kommunePlaner for kommunens natur, friluftsliv, idrett og kultur01.08Les
Karlsøy kommuneReguleringsendring Kvalsberg steinbrudd30.07Les
Balsfjord kommuneDetaljregulering Høyset, Camp Tamok (utvidelse)04.07Les
StatsforvalterenSøknad utslipp fra utbygging, Kvænangsfjelltunnelen01.07Les
Tjeldsund kommuneDispensasjon fra LNF-formålet og pbl § 1-828.06Les
Senja kommuneEndring akvaturtillatelse, Flesen18.06Les
Karlsøy kommuneReguleringsplan Vannøy Sport og Havfiske18.06Les
FylkeskommunenDetaljregulering Fv. 7768 Grøtfjorden15.06Les
Målselv kommuneOppstart detaljregulering Rostad hyttefelt15.06Les
Tromsø kommuneEndring akvakulturtillatelse, Småvær03.06Les
FylkeskommunenVannforvaltningsplan31.05 Les
Kvæfjord kommuneSøknad akvakulturanlegg, Lysålandet, planter29.05Les
StatsforvalterenHøring verneplan Kastnesåsen naturreservat28.05Les
Kåfjord kommuneRevisjon snøskuterløyper26.05Les
Harstad kommuneDetaljregulering Toppsundveien Grøtavær24.05Les
Storfjord kommuneOppstart etablering nye skuterløyper16.05Les
Målselv kommuneOppstart forskriftsrevisjon skuterløyper16.05Les
StatsforvalterenEndring forskrift regionale miljøtilskudd i jordbruket09.05Les
FylkeskommunenRegional planstrategi for Troms og Finnmark 2020-202407.05Les
Kvæfjord kommuneKommuneplanens samfunnsdel07.05Les
Kåfjord kommunePlanprogram/ varsel om oppstart Storhammaren steinbrudd05.05Les
Senja kommunePlanprogram kommunedelplan naturmangfold05.05Les
Målselv kommuneOppstart planprogram samfunnsdel03.05Les
Tromsø kommuneEndring av akvakulturtillatelse27.04Les
Harstad kommuneDispensasjon strandsone Gressholmen- oppsett igloer27.04Les
Dyrøy kommuneOppstart planarb. Mikkelbostad23.04Les
StatsforvalterenHøring endring av deponitillatelse Stormoen23.04Les
Karlsøy kommuneOppstart. reg. plan- Hav og Fjell16.04Les
Gratangen kommunePlanstrategi15.04Les
Balsfjord kommuneLandbasert oppdrett Hølen12.04Les
Sørreisa kommuneOmrådereg. Sørreisa sentrum09.04Les