FnfTromsAktuelt › Nærfriluftslivet- og nærnaturen trenger også arealer; bevar marka ved Solneset nå!

Nærfriluftslivet- og nærnaturen trenger også arealer; bevar marka ved Solneset nå!

En reguleringsplan fra 2012 skal nå detaljreguleres, og en stor del av gjenværende uberørt natur på Tromsøya, indrefileten av skogsområder her, står i fare for å bli lagt under betong. Prosessen frem mot avgjørelsen den gang da er dessverre preget av svake konsekvensutredninger, særlig for naturmangfold, dyreliv og friluftsliv. Vi går sterkt imot disse planene og mener at her må Tromsø kommune redde det som reddes kan, og rette opp i feilene som ble begått da dette ble vedtatt! Tar du turen opp i skogen på Solneset kan man vurdere det store omfanget selv- byggegrensa er merket oransje!

Hva holder vi nå på å miste i Tromsøyas siste «villmark»?

Høringsdokumenter oppstart detaljregulering finner du her:

Varsel opp oppstart

Rettelse

Området som planlegges utbygd på Solneset er for den gjengse bruker av området en del av bymarka i Tromsø og slik må den også behandles- bymarka er spesielt viktig for friluftsliv i en by! For å vise til omfanget: Fra Solneset skolegrense til Skihytta er det 740 m i luftlinje. Øverste blokka på 5 etasjer er planlagt reist 340 m inn i marka fra skolegjerdet. Det er nær halve arealet mellom skolen og Skihytta!

Dette er et friluftsområde med mangfoldig bruk. Her lufter folk hundene sine i den mye brukte «hundeløypa» som går tvers gjennom utbyggingsområdet, tur- og orienteringskart viser at det går enormt mange stier i området – både opp i marka og på tvers. Det er svært mye brukte stisykkelløyper i området og av mange stisyklister regnes området mellom Skihytta og Solneset/rideskolen som det beste området med flytstier bynært i Tromsø. Rideskolen bruker stiene til ridning.  Turgåere, treningsgrupper, barnehager, skoler og soppsankere er andre flittige brukere.

Myra der øverste blokka skal stå, om utbyggingen gjennomføres til fulle, er den eneste mørke plassen i denne delen av marka der en har vid horisont og ikke ser lys fra bebyggelsen. Dette er et område tettpakket med nærturkvaliteter– en drøm for de fleste byer som satser på folkehelsa til sine innbyggere! Et område som er viktig for de som ønsker å se nattehimmelen, som søker seg til den minst berørte og mest rolige delen av marka på øya.  Området som skal bygges ned er også nærnaturen til en hel barneskole! Hva skjedde med løftet om mer uteskole?

Hva med naturmangfold og dyreliv?

Hvem kan du møte i Tromsøyas siste villmark?  Lokale brukere av området rapporterer om møter med lappugla, hornugla, hønsehauk, elg, ferske revespor, rein, røyskatt og oter i det planlagte byggeområdet, alt observert innenfor et par ukers tid. En slik diversitet midt i en by- hvor verdifullt er ikke det? – Men igjen, mangelfulle konsekvensutredninger og saksutredning ellers, har dessverre ikke lyktes med å belyse disse naturverdiene i vår nærnatur.

Når det gjelder biologisk mangfold er området svært verdifullt i regional sammenheng, medlemmer av Nordnorsk Botanisk Forening har dokumentert rødlistede arter fra Solneset gjennom innsamling og innlegging av data i Artsobservasjoner. Deres observasjoner viser et svært høyt artsmangfold av karplanter, lav, mose og fugl i myr og gammelskog– dessverre ikke utredet i saksprosessen, men i en pågående natur- og klimakrise burde det ikke være tvil om verdien av disse på en øy hvor store deler av naturen allerede er nedbygget! Leder i Nordnorsk botanisk forening, Andy Sortland, er sterkt kritisk til planene med hensyn til de rike naturverdiene i området.

Sjeldent Fjelltettegress Solneset

Nå håper vi politikerne i Tromsø kommer på banen og gjør alt de kan for å reversere disse planene og redde det som reddes kan! Å legge opp til boligfelt i et område som ikke engang kan tilrettelegges for kollektivtrafikk, mens man samtidig tar et digert jafs av marka til folk, planter og dyr- det går bare ikke i 2021! Vi ønsker at saken blir utsatt, at det blir en ny befaring og at gamle reguleringsplaner bør anses som utdatert i lys av nye nasjonale føringer, endret bruk og bedre kunnskapsgrunnlag om nærnatur, myr, tap av artsmangfold ved nedbygging, bit-for-bit nedbygging og klima.

Myra- der «felt D» i utbyggingen er planlagt.

Troms O-Krets og BUL Tromsø Orientering har kommet med en uttalelse i saken- dette er et viktig område for orienteringskretsen!

Uttalelse utbygging Solneset v/ Haldis Valestrand, Troms O-krets og Liv Karin Johannesen, BUL Tromsø Orientering

Området som planlegges utbygd på Solneset vil sterkt innskrenke og avgrense Tromsøyas fineste terreng for turopplevelser, skiturer- og trening og ulike former for orientering. O-gruppa i BUL-Tromsø har siden midt på 1960-tallet kontinuerlig konstruert, synfart og oppdatert kart over dette terrenget, til dagens svært gode og digitaliserte orienteringskart. Dette har vært gjort gjennom frivillig arbeid blant lagets medlemmer. Dette terrenget er vårt mest populære område for tur- orientering både sommer og vinter. I tillegg til kvaliteten på terrenget er beliggenheten med at det er bynært og derved lett tilgjengelig viktige grunner til at det er så mye brukt. Området brukes også til 100-på-øya som er et enkelt turorienteringsopplegg beregnet på barn og andre nybegynnere. Det brukes også av skolene til opplæring av barn og unge i kart og kompass og skoleorientering.  Spesielt for barn og ungdom i Hamna er dette et viktig område, og medlemmer i Bul- Tromsø orientering har organisert og bidratt til at de lærer seg å bli trygge i terrenget.

Skogen er orienteringsløpernes idrettsarena. Terrenget rundt Solneset er det beste og mest utfordrende vi har i Tromsø til orienteringstrening og -konkurranser; det er skogkledt, svært detaljrikt, det er lite menneskeskapte konstruksjoner (veier, bygninger osv), og det er kupert. Dette er orienteringstekniske detaljer som det ellers er vanskelig å finne i Tromsø, og noe som har gjort at BUL Tromsø har kunnet arrangere store nasjonale og internasjonale konkurranser nettopp her.

Utbygging slik det er planlagt vil forringe denne muligheten. Med den øvrige utbyggingen på Tromsøya har allerede store deler av terreng til orienteringsbruk forsvunnet. Derfor er det så viktig å skjerme nettopp denne delen av Tromsømarka. Skogen og terrenget ligger der, tilsynelatende lite brukt, fordi tur- orienterere og orienteringsløpere gjør lite av seg når de er i skogen, og de setter få spor etter seg.  Men dette er en arena for trim og idrett som er viktig å huske på når man tenker arealbruk til idretts- og mosjonsformål i idrettsbyen Tromsø. 

La befolkningen i Tromsø få ha dette som nærfriluftslivsområde!