FnfTromsAktuelt › Oppstart arbeid med forvaltningsplan for Reisautløpet og Sørkjosleira naturreservat!

Oppstart arbeid med forvaltningsplan for Reisautløpet og Sørkjosleira naturreservat!

Våtmarkene – unike og essensielle verdier

Våtmarker er blant de mest varierte og produktive økosystemene på jorden, og de er særdeles viktige for både klima og biologisk mangfold. Torvmark utgjør kun tre prosent av verdens landareal, men lagrer dobbelt så mye karbon som verdens skoger. I klimasammenheng er det svært viktig at karbonet er bundet i torven, og ikke slippes ut i atmosfæren som CO2.

Globalt har mer enn 65 % av våtmarkene forsvunnet siden 1900. I Norge blir våtmarker negativt påvirket av arealendringer, klimaendringer og forurensning.Eksempler på arealendringer er fragmentering, elveutretting, grøfting, oppdemming, torvhøsting, og omgjøring av våtmarker til jordbruksland, industriområder og urbanisering.

https://kommunikasjon.ntb.no/pressemelding/50-ar-med-internasjonalt-vatmarkssamarbeid?publisherId=17847187&releaseId=17900310
Reisautløpet naturreservat. Foto: Nina Storm

Våtmarkene er virkelige viktige naturområder og Ramsarkonvensjonen en av våre eldste naturavtaler! Du kan lese mer om konvensjonen her. FNF Troms er veldig glade for at det nå er startet opp, på nytt, arbeid med forvaltningsplan for Reisautløpet naturreservat- en slik plan er viktig for å sikre at verdiene i området blir ivaretatt på best mulig måte over tid.

Frem til 15 august kan du gi innspill til arbeidet med forvaltningsplan og høringsbrevet kan du lese her. Ta gjerne kontakt med FNF Troms hvis du har innspill!

Reisautløpet natureservat. Foto Nina Storm

Reisautløpet naturreservat:
Reisautløpet naturreservat ble opprettet ved kongelig resolusjon 8. desember 1995. Den 12. november 2010 ble området i tillegg et Ramsarområde, og fikk da status som internasjonalt viktig våtmarksområde. Verneområdet omfatter utløpet av Reisaelva, og formålet med vernet er å bevare et stort elvedelta med en av de mest verdifulle strandengene i Nord-Norge, og viktig rasteområde for en rekke våtmarksfuglarter i trekkperiodene. Statsforvalteren i Troms og Finnmark er forvaltningsmyndighet for naturreservatet.

Reisautløpet naturreservat. Foto: Nina Storm

Takk til Nina Storm for lån av foto til denne saken!

I tillegg har også Sørkjosleira naturreservat i Balsfjord kommune oppstart av forvaltningsplan. Oppstartsbrevet kan du lese her og gi gjerne innspill til prosessen! FNF Troms kommer til å besøke naturreservatet i Friluftslivets Uke og vi gleder oss til å møte Miljøaksjon Balsfjord som har engasjert seg i å plukke plast fra Sørkjosleira – noe de har gjort på en strålende måte. Ta gjerne kontakt med frivillig gruppa hos Miljøaksjonen- de setter pris på at flere vil engasjere seg i marin plastforsøpling!

Litt mer om Sørkjosleira naturreservat:

NATUR OG KULTUR
Dette er en stor mudderfjære med tilgrensende brakkvannsenger, saltenger, strandmyr og pøler.
Reservatet omfatter også utløpet av flere elver, og grunne sjøområder utenfor fjæra. Ved utløpet av
Tømmerelva er det en strandeng med sørlig preg og sjeldne plantearter som strandkryp, evjebrodd,
stortranebær, ålegras og småhavgras.
Sørkjosleira er en svært viktig rasteplass for vannfugler på trekk fordi den ligger midt i hovedtrekkruta
for fugl, og fordi fjæra og sjøen har spesielt gode næringsforhold for vannfugl. Det er store tettheter
med snegl, muslinger, amfipoder og børstemark her. Østersjøskjellet, som opptrer i spesielt store
tettheter i Sørkjosleira, er et viktig næringsdyr for vadefugler.
Trekkfuglene raster i Sørkjosleira for å samle nok energi for å fly til hekkeplasser lenger nord i Finnmark,
Grønland, Svalbard eller i Russland. Noen venter på at is og snø skal tine på hekkeområdene i
skog og fjell her i Troms. De gode næringsforholdene gir området en svært viktig funksjon for at
vannfugler i nordområdene får grunnlag for en vellykket hekkesesong.

https://felles.naturbase.no/api/dokument/hent/11651.PDF