FnfTromsAktuelt › Skogvern på Senja!

Skogvern på Senja!

Det er nå kommet melding om oppstart av frivillig skogvern på Senja og det er en veldig gledelig nyhet for artene i skogen (halvparten av de rødlista artene lever i skog!), for klima og karbonfangst, har skjulte skatter som kan redde liv og mye mer. En av de største truslene mot skog har vært for lite vern- og Norge har hatt som mål å verne 10 prosent (selv om dette målet helt sikkert kan økes). Hvis du vil lese mer kan du sjekke ut Sabima her og Miljødirketoratet her. I Nordnorsk botanisk forening og Midt-Troms Naturlag kan du også lære mer om alle artene i skogen.

Høringsbrevet kan du lese i sin helhet her.

I brev fra Statsforvalteren om oppstartsmeldingen heter det om verneområdene:

Om Tennelia
Det foreslåtte skogsområdet Tennelia ligger øst for Vangsvik og vest for Rubbestad, og er et
skogområde på om lag 214 dekar. De største verneverdiene ligger i kalkbjørkeskogen, som finnes
spredt i Nord-Norge, og er sjelden på Senja. Området går fra ca. 100 m.o.h. til 300 m.o.h. og er
forholdsvis ulendt. Området ligger på veien mot Rubbestad, og en kan komme dit ved å følge en
skogsvei som går opp fra Brandvoll. Det er gitt tilbud om arealene fra grunneierne gjennom Allskog,
og Statsforvalteren har vurdert området som aktuelt for vern. Tennelia (tidl. Tortenlia) ble kartlagt i
2010 i forbindelse med kartlegging av biologisk mangfold på Senja, og kalkskogen ble da verdsatt
som et område med svært store naturfaglige verdier, et A-område. Berggrunnen består i hovedsak
av kalkspatmarmor og granatglimmerskifer, som gir gode vekstvilkår for kalkkrevende arter.

Om Nordneset – Akkarvika
Det foreslåtte skogområdet Nordneset – Akkarvika ligger sørøst på Senja, øst for bygda Russevåg
(sør for Klauva/Hesjevika). Området utgjør 318 dekar, og er todelt. Området består av gammel rik
løvskog i mellomboreal vegetasjonssone, i ei sørvendt li avgrenset mot sjø. Berggrunnen er middels
kalkrik (glimmergneis, glimmerskifer mm), dekket av tynn morene og noe torv/humus. Bjørk er
dominerende treslag, men det inngår også større bestander av osp. Gråor, rogn, selje og hegg
forekommer spredt. Verneverdiene består i stor grad av forekomsten av en rekke varmekjære arter,
deriblant trollbær, gulfrøstjerne, villrips, brunrot, kranskonvall, markjordbær mm. Viktige
verneverdier er også lungeneversamfunn på gamle rikbarkstrær, og at det foreslåtte området inngår
i et forholdsvis stort skogområde med urørt preg.

Du kan sende innspill: Frist innen 3.august 2021 til Statsforvalteren i Troms og
Finnmark
, postboks 700, 9815 Vadsø eller sftfpost@statsforvalteren.no.