FnfTromsAktuelt › Spør etter arealregnskap

Spør etter arealregnskap

Et arealregnskap er et viktig kunnskapsgrunnlag i lokal og regional planlegging og gir statistikk knyttet til måloppnåelse og utvikling. Dette vil både gi en bedre oversikt over dagens tilstand men også være et nyttig verktøy for kommunenes forvaltning av arealer i fremtiden.

CIENS har holdt et relevant og interessant webinar om naturregnskap og arealregnskap. Dette er et verktøy som alle kommuner i fremtiden kommer til å ta i bruk for bedre arealplanlegging.

Fra Kommunal- og moderniseringsdepartementet veileder om kommuneplanens arealdel fra våren 2021: «Departementet anbefaler at kommunene utarbeider et arealregnskap som del av kommuneplanarbeidet. Bruk av arealregnskap er nyttig som del av kunnskapsgrunnlaget for kommuneplanens arealdel. Et arealregnskap kan gi oversikt over planlagte endringer i arealdelen, og det kan vise hvilket utbyggingspotensial som ligger inne i eksisterende planer»

Også Hurdaldalsplatformen inkluderer planene om å benytte arealregnskap fremover som metode.

Trond Simensen hos NINA utdyper: – Det er et klart behov for å utvikle god og enkel veiledning. Det finnes noen eksempler fra kommuner og fylker som er i gang.

Et eksempel fra Rogaland finnes.

Kommunal og moderniseringsdepartementet har laget en rapport og oppsummering om bruken av arealregnskap i utvalgte kommuner og fylker.

Rambøll/Henning Larsen Architects og Torbjørn Geirbo jobber på oppdrag fra KMD med å lage veiledningsmateriell for arealregnskap i kommuneplanprosessen. Dette er et treårig prosjekt som ennå ikke har landet på hvilke verktøy som skal benyttes. Dette er en del av prosessen med å utvikle veiledningsmateriellet.

I mellomtiden er det viktig å etterspørre at arealregnskap i planprogrammer. Kystsoneplanen bør feks inkludere et arealregnskap for strandsonen. Et arealregnskap er et viktig kunnskapsgrunnlag i lokal og regional planlegging og gir statistikk knyttet til måloppnåelse og utvikling. Dette vil både gi en bedre oversikt over dagens tilstand men også være et nyttig verktøy for kommunenes forvaltning av strandsonen i fremtiden.