FnfTromsAktuelt › Saksinformasjon: Vindkraft i Nord-Troms: Kvænangen, Nordreisa og Storfjord.

Saksinformasjon: Vindkraft i Nord-Troms: Kvænangen, Nordreisa og Storfjord.

Forum for natur og friluftsliv Troms har det siste året fulgt vindkraftsakene i Nord- Troms (Kvænangen, Nordreisa, Kåfjord og Storfjord) gjennom å arrangere seminarer, deltakelse på folkemøter og andre møteplasser, skrevet innspill og leserinnlegg. I denne saken vil vi forsøke å gi en oversikt over status i sakene og øvrig informasjon som kan være nyttige for å ivareta natur- og friluftslivsinteressene i disse sakene.

Sammendrag

Forum for natur og friluftsliv Troms ved tilsluttede organisasjoner har jobbet mot planene om vindkraft i Nord-Troms grunnet konsekvensene for naturmangfold, friluftsliv, kultur og eksisterende naturbaserte næringer. Områdene som kan bli berørt har fjellrev, snøugle, fjellfugl, mange fiskevann med den sårbare arten røye, svært rike botaniske områder, større sammenhengende områder med villmarkspreg/INON eller områder som har beholdt særlige kvaliteter for arter og friluftsliv. Vi er ikke enige i at smale grusveier feks er å anse som inngrep som skal tilsidesette rødlista arter med mer i disse områdene eller at eksistensen av vannkraftverk skal utgjøre et argument for å bygge ned intakt og bevart natur i disse områdene. Det anser vi som en bit-for-bit politikk som ikke er holdbar.

Vi vet også at nordområdene trenger intakt natur i møte med klimaendringene som rammer ekstra hardt i vår landsdel og da må klimatiltak avpasses dette faktum. Interessant kronikk om dette her og et budskap du også kan lære mer om her.

Nord-Troms utgjør et sammenhengende fjellområde med stor betydning for en rekke verdier. Det utøves et variert og rikt friluftsliv i spektakulære landskap, en rekke verneområder med influensområder og selvsagt også kulturell betydning for innbyggere og det er også reindrift i alle disse områdene. Dette er store og kompliserte saker og det har vært viktig for samarbeidsnettverket å søke kunnskap og samarbeide med hverandre for et så godt opplyst saksarbeid som mulig.

Vårt arbeid i saken pr. desember 2023

Foto: Bo Eide, Trond Østvang, Ken- Inge Adolfsen og Marius Holst. (Fra noen av de utpekte områdene).

Vi har arrangert fire seminarer der vi satte på dagsorden lokale verdier, naturmangfold og andre hensyn.

Natur i nord- konferanse med fokus på den nordnorske naturen. Relevant for mange felt, herunder også industri i fjellområdene og hvilke naturverdier dette kan påvirke negativt.

Leserinnlegg: Fem gode grunner til å si nei til vindkraft i Nord-Troms

Innspill til kommunestyrets behandling av vindkraftsaken i Kåfjord

Innspill til kommunestyrets behandling av vindkraftsaken i Nordreisa

I skrivende stund jobber vi også med sakene i Kvænangen og Storfjord og følger disse tett. Det har også vært viktig å få frem at natur og friluftslivsinteressene feks også skal ha en plass i debatten når vi diskuterer vår felles fremtid og hvordan vi kan løse de utfordringene vi står i på best mulig måte: Natur- og klimakrisen er en verdikrise»

Vindkraft i Nordreisa kommune: status i saken.

Et av områdene som er aktuelle for vindkraft i Nordreisa. Foto: Marius Holst

Bakgrunn: Nordreisa kommune har som en av fire kommuner deltatt i mulighetsstudien i regi av Troms Kraft i 2022. I tillegg er også utbygger St1 en aktør som ønsker å utrede to områder i Nordreisa- Reisadalen Øst og Reisadalen Vest.

43 vindturbiner: Utpekt område fra Troms Kraft sin mulighetsstudie. «Arbeidet i mulighetsstudien har resultert i at området N1.2 Doaresjavri er pekt ut som et mulig område for kraftproduksjon i Nordreisa kommune, med et noe større planområde for konsesjonsprosessen.»

St1 utreder vindkraft i Reisadalen Øst (overlapp med Troms Kraft sitt område, se ovenfor) og i tillegg- Reisadalen Vest på kartet her.

Tidslinje:

  • Rapport fra mulighetsstudiet til Troms Kraft og brev til kommunen med konklusjon våren 2023 her.
  • Høringsuttalelse til rapporten fra Troms Kraft fra Fávrrosorda reinbeitedistrikt er tilgjengelig her

Nordreisa kommunestyre 18 desember- vindkraft på sakslista, forhåndsvarsel og anmodning om utredning fra utbyggere Troms Kraft og St1, under er dokumentene i saken tilgjengelig:

Saksliste 18 desember
Brev fra Troms Kraft- korrigering av dato for oppstart av planprosess for vindkraft i kommunen
Forhåndsvarsel – byggesøknad vindmåling og melding om konsesjonsprosess vindkraft på land _Troms Kraft
Innspill fra Forum for natur og friluftsliv Troms i forbindelse med vindkraftutbygging i Nordreisa
Kunnskapsgrunnlag Nordreisa kommune_Nord-Troms Plan og Eiendom (ikke direkte knyttet til saken, men relevant som bakgrunnsinformasjon, på sakslista 18 desember).
Uttalelse til mulighetsstudie i Nord-Troms fra Reisa np styre og Kvænangsbotn og Navitdalen vo styre_ OBS: Uttalelsen fra verneområdestyrene til Troms Kraft sin mulighetsstudie er IKKE på sakslista til kommunestyret 18 desember, men uttalelsen er relevant for å belyse konsekvensene for verneområdene ved eventuell utbygging.
Saksfremlegg fra Nordreisa kommune: Anmodning om om utredning av vindkraft i Nordreisa kommune – St1 (Datert 06.12.2023)
Saksfremlegg fra Nordreisa kommune: Anmodning om utredning av vindkraft i Nordreisa kommune – St1 (Datert 22.06.2023)
Brev til ordfører i Nordreisa fra St1 06.06.2023
Forslag fra St1: Melding/planprogram for Nordreisa vindkraftverk, Nordreisa kommune, mai 2023
Presentasjon St1 (juni 2023)
E-post fra St1: Industrimuligheter Nordreisa (juni 2023)
Brev fra St1 til Nordreisa kommune: Anmodning om utredning av vindkraft i Nordreisa kommune (november 2022).
Svar fra Nordreisa kommune til St1 på deres anmodning fra november 2022, datert 25.01.2023
Protokollen fra kommunestyremøte 18 desember foreligger ikke i skrivende stund, men blir tilgjengelig her (kommunens nettside) og vi vil oppdatere så snart som mulig. Mediadekning (abo) her. Vedtaket gikk- slik vi kjenner det fra media- kort ut på at kommunen pr. i dag ikke går videre med de foreslåtte prosjektene, men ønsker å si nei til vindkraft i uberørt natur og for berørt natur evt. avsette arealer ved rullering av kommuneplanens samfunns- og arealdel. (For fullstendig vedtak viser vi til protokollen fra kommunestyret når den foreligger!!) FNF Troms er takknemlige for at natur, kultur, eksisterende næringer og friluftsliv så langt har veid tyngst.

Vindkraft i Kvænangen kommune: status i saken

Horisonten viser fjellene i utpekt område i Kvænangen. Foto: Trond Østvang

Bakgrunn: Kvænangen kommune har som en av fire kommuner deltatt i mulighetsstudien i regi av Troms Kraft i 2022. I tillegg ønsker også utbygger St1 å utrede vindkraft i kommunen. St1 avholdt et møte i Nordreisa

Rapport og konklusjon fra mulighetsstudien til Troms Kraft er tilgjengelig her. Ble behandlet første gang i kommunestyret 21.06.2023.

Mulighetsstudien ble sendt ut på en kort høringsrunde til deltakerne før publisering:

Vi har vært opptatt av å belyse verdiene i disse områdene og vi drister oss til å dele to innlegg fra noen av de som bruker områdene:

Saksfremlegg i Kvænangen kommunestyre juni 2023: «Det pågår to parallelle prosesser der aktører ønsker å etablere vindkraftverk i Kvænangen. En i regi av det finske konsernet ST1 og en i regi av Troms Kraft og Ymber i samarbeid. Begge aktørene ser på område på sørsida av Kvænangsbotn. Ønska arealer er i stor grad overlappende. Begge selskapene har trukket fram muligheter for omfattende industrietablering i tillegg til vindkraftverk form av produksjon av hydrogen, ammoniakk eller andre former for drivstoff. Det aktuelle området har mye vind, og er derfor særlig attraktivt for vindkraftbransjen. Begge aktørene planlegger store kraftverk. ST1 sin plan er av et vesentlig større omfang enn Troms Kraft og Ymber.»

Under ser man skjermdump fra rapporten til Troms Kraft som viser tentativt område for vindkraft i Kvænangen.

Saksdokumenter:

Lenke til arkivsaken hos Kvænangen kommune
Referat oppstartsmøte med Troms Kraft og Ymber 18.10.2022 (midlertidig unntatt offentlighet)
Sak 22/4352 – Avslag på deltagelse i mulighetsstudie (reinbeitedistrikt)
Saksliste kommunestyremøte 21.06.2023
Protokoll , kommunestyremøte 21.06.2023. (Vedtak i forbindelse med orientering om vindkraft, planene fra Troms Kraft og St1 var begge lagt ved dokumentene.)
Saksfremlegg kommunestyremøte 21.06.2023 (Vindkraftplanene)
Rapport: Mulighetsstudie for kraft- og industriutvikling, Kvænangen kommune, Troms Kraft. 21.06.2023, kommunestyremøte.
Brev med konklusjon fra mulighetsstudiet til Kvænangen kommune fra Troms Kraft og Ymber. 21.06.2023, kommunestyremøte.
E-post fra St1 til Kvænangen kommune, mai 2023, kommunestyremøte 21.06.2023
Plan- og utredningsprogram for Áborášša vindkraftverk, Kvænangen kommune (St1, mai 2023, dokumenter vedlagt i kommunestyremøte 21.06.2023)
Presentasjon verdikjeder St1, Kvænangen kommunestyremøte 21.06.2023
Spørsmål om kostnadsdekning og forslag til videre dialog om et eventuelt
vindkraftprosjekt i Kvænangen kommune.
(Brev til St1 fra Kvænangen kommune)
Saksliste kommunestyremøte Kvænangen 18.10.2023
Protokoll kommunestyremøte 18.10.2023 23/03 Plan- og utredningsprogram vindkraft -ST1 (Sak tatt til orientering ser det ut til)
Fra Kvænangen kommune: Invitasjon til statusmøte med Troms Kraft 6 desember 2023

Vindkraft i Storfjord: status i saken

Skjermdumpen er fra mulighetsstudien og til venstre ser man utpekt område og til høyre areal Troms Kraft pr. nå sier ikke er utpekt for åpning av konsesjonsprosess.

Bakgrunn: Storfjord kommune har som en av fire kommuner deltatt i mulighetsstudien i regi av Troms Kraft i 2022. Rapport og brev til kommunen med konklusjon er tilgjengelig her.

Utdrag fra brev med konklusjon til Storfjord kommune fra Troms Kraft:

S1 Stuorraoivi
Arbeidet i mulighetsstudien har resultert i at området S1 Stuorraoaivi er pekt ut som et mulig område for
kraftproduksjon i Storfjord kommune. Området S1 Stuorraoaivi er et område på 5,6 km2 med gode vindressursersom er estimert til å kunne produsere om lag 214 GWh fornybar kraft til Troms og Finnmark. Den skisserte kraftproduksjonen er basert på 11 vindturbiner med til sammen 68 MW installert effekt.

Dokumenter i saken

Avslag på deltakelse i mulighetsstudiet til Troms Kraft fra Helligskogen reinbeitedistrikt
Kommunestyrevedtak deltakelse mulighetsstudie 07.09.2022
Avslag fra NVE om konsesjon til Rieppi vindkraftverk, Skibotndalen i Storfjord kommune (2015)

Folkemøte med Troms Kraft i Storfjord:

Vindkraft i Kåfjord: Status i saken

Reinflytting på Kåfjordfjellet, Jeavasjávri og hunden Dáro. Foto: Isak Thomas Gaup

Kåfjord kommune deltok i mulighetsstudien til Troms Kraft: Rapport og konklusjon kan leses her.

Saken ble behandlet i Kåfjord kommunestyre den 15 juni 2023:

Protokoll med vedtak 15.06.2023
Saksfremlegg 15.06.2023, Kåfjord kommunestyre
Konklusjon fra Troms Kraft til Kåfjord kommune 15.06.2023

Vedtaket fra kommunestyret lyder:

Gjennom mulighetsstudiet er fjellarealene i Indre Kåfjord blitt kartlagt av deltakerne basert på
lokalkunnskap og kjennskap til historisk bruk. Det har tydelig kommet fram at det er utfordrende å
finne plass til et vindkraftanlegg som er forenelig med reindrifts- og beitenæringen, reiselivsnæring
og lokalbefolkningens bruk av naturen. Fjellene i Kåfjord er allerede belastet med inngrep som følge av kraftutbygging og etablering av kraftlinjer. Det er ikke avdekket nye momenter som tilsier at det vil være fornuftig å etablere et vindkraftanlegg i Kåfjordfjellene. Kåfjord formannskap sier nei til vindmålinger, og eventuell etablering av vindkraftanlegg i Kåfjordfjellene.

Kåfjord kommunestyre 15 juni 2023

Takk til Kåfjord kommunestyre for et fremtidsrettet og ansvarlig valg for sine fjellområder!

Kraftløft Finnmark- og Nord-Troms??

Det var med stor overraskelse at vi oppdaget at fire kommuner i Nord-Troms var en del av innmeldte saker til «Kraftløft Finnmark». Du finner en oversikt over tabellen, dialogmøtene og øvrig informasjon her.

Vi har registrert at Kvænangen og Nordreisa var meldt inn med potensielle vindkraftverk og Storfjord og Kåfjord med utvidelser av vannkraft.

I saken fra NVE heter det:

NVE inviterer berørte parter til dialogmøter i uke 48 og 49. Vi arrangerer både digitale og fysiske møter på ulike steder i Finnmark. Her kan du melde deg på våre åpne kontordager, som arrangeres i Alta, Vadsø, Lakselv, Kjøllefjord, Karasjok og Båtsfjord

https://www.nve.no/konsesjon/kraftloeft-i-finnmark/

Siden det ikke var satt opp noen møter for medvirkning i Troms har Forum for natur og friluftsliv Troms på vegne av våre tilsluttede organisasjoner bedt om et eget møte der vi kan få informasjon, opprette dialog og gi våre tidlige innspill. Vi mener det ikke er holdbart at våre organisasjoner ikke skal ha mulighet til å ivareta egne interesser på lik linje med øvrige involverte i det foreslåtte kraftløftet. NVE kunne pr. nå ikke gi oss nærmere informasjon om hvilken rolle Troms skal ha i disse sakene. Vi er tilbudt et møte og avventer nærmere avtale.

Savner du informasjon eller har du informasjon som kan være til nytte- nøl ikke med å ta kontakt på e-post: troms@fnf-nett.no