FnfTrøndelagAktuelt › Kritiske til nye oppdrettsanlegg i Trøndelag

Kritiske til nye oppdrettsanlegg i Trøndelag

Flere organisasjoner i FNF Trøndelag er kritiske til oppdrettsnæringens fremferd og vekstvisjoner i regionen. Trafikklyssystemet for lokalisering av fremtidige oppdrettsanlegg landet tidligere i år på at begge produksjonsområdene i Trøndelag (PO6 og PO7) fikk grønt lys for videre vekst i næringen til tross for at konfliktene med naturverdier ikke avtar. Det kan ikke forbigås i stillhet, og argumentene for å gå imot mange av de foreslåtte oppdrettsanleggene er mange.

I korte trekk er svakheten med trafikklysordningen at den kun tar hensyn til én miljøparameter og én art. Det er lakselusas påvirkning på villaks. I praksis er dette trolig i strid med Stortingets intensjon bak ordningen. I Trøndelag sliter sjøørretbestandene voldsomt, og forskningen er entydig når det kommer til å peke på en av hovedårsakene. Oppdrettsvirksomhet og lakselus.

Dette er en av årsakene til at FNF Trøndelag leverte en kritisk høringsuttalelse mot et omsøkt anlegg med inntil 20 merder og 4 millioner laks i Flatanger. Uttalelsen kan leses her og ble sendt på vegne av Naturvernforbundet i Trøndelag, Naturvernforbundet i Namdalen og NJFF Nord-Trøndelag. Den tar for seg flere sentrale utfordringer for vill laksefisk i Trøndelag og oppfordrer fylkeskommunen til å primært avslå søknaden eller sekundært pålegge konsekvensutredning (før det kan tas stilling på nytt).

Litt lengre nord, på Sklinna i Leka, foreligger det en søknad om et oppdrettsanlegg i et svært viktig område for sjøfugl. Kommunen gikk imot etablering, men utfallet kan bli annerledes grunnet det som ser ut som en feiltolkning av planbestemmelsene. Derfor ba FNF Trøndelag om en lovlighetskontroll av vedtaket. Naturvernforbundet og Norsk Ornitologisk Forening skrev nylig et leserinnlegg om naturverdiene som står på spill.

Tidligere i år leverte FNF Trøndelag høringsuttalelse til en lokalitetsklarering i Slåttvika i Indre Foldafjord (Nærøysund). Dette er en terskelfjord hvor utslippene av kobber er en betydelig bekymring. Både antall lakselus og mengden kobberutslipp har vært over grenseverdiene på tilgrensende anlegg. Det ble stilt spørsmål rundt hvorvidt tiltakshavers dokumentering var tilstrekkelig for å imøtekomme fylkesmannens krav for å gi utslippstillatelse utover en allerede gitt biomasse. Samtidig ble det pekt på en betydelig risiko knyttet til samlet belastning. Nettopp dette var noe av grunnen til at Fylkesmannen nylig avslo søknaden. Det ble også lagt betydelig vekt på føre-var-prinsippet. Senere avslo også mattilsynet søknaden med begrunnelse om negativ påvirkning både oppdretts- og villfisk i fjorden.