FnfTrøndelagAktuelt › Stort press på naturen i Stjørdal

Stort press på naturen i Stjørdal

Stjørdal kommune ligger like utenfor Trondheim by og huser Trondheim lufthavn Værnes. Det er stor aktivitet i regionen og Stjørdal kommune trekker til seg både nye innbyggere og næringsliv. Samtidig har kommunen ambisjon om at «Stjørdal kommune skal være en foregangskommune innen klima- og miljøtiltak» jfr. kommuneplanens samfunnsdel.

Hvordan skal kommunen få til det når ARISE AB sammen med Statskog SF har kunngjort at de ønsker å utrede muligheten for å etablere et vindkraftanlegg på over 30.000 dekar i en av kommunens statsallmenninger?

Og hva med kommunens søknad om å bli vertskommune for batterifabrikken til Equinor, Hydro og Panasonic. Her tilbyr kommunen over 3.000 dekar intakt natur som industritomt?

Kommunen har nå nå startet arbeidet med en kommunedelplan for naturmangfold. Vi verdsetter dette initiativet og mener det er avgjørende at planen ikke bare blir en liste med enda flere forhold som skal kartlegges. Vi mener planen må konkretisere den hårete ambisjonen i kommuneplanens samfunnsdel til konkret vern av sin verdifulle natur i kommuneplanens arealdel.

Vi vet at arealendringer er den største trusselen mot artsmangfoldet. Den kunnskapen må resultere i endret arealpolitikk fremover.

Interessert i å lese mer?

Tilbud om tomt til batterifabrikk i Stjørdal kommune

Arise AB sin orientering om mulig vindkraftanlegg i statsallmenning

Statskog sin orientering om grunndisponering i statsallmenning

Våre innspill til planprogram for kommunedelplan naturmangfold i Stjørdal kommune