FnfTrøndelagAktuelt › Strenge krav til ny gruvedrift i Røyrvik

Strenge krav til ny gruvedrift i Røyrvik

Joma gruver ved Austre Hudningsvatn i Røyrvik kommune er foreslått gjenåpnet for å utvinne kobber og sink. Prosjektet foreslår å gjenoppta driften i de gamle gruvene under bakken, og også utvide det tidligere dagbruddet som ligger noen få kilometer mot sørøst langs Orvasselva. Det er foreslått å deponere avgangsmasser i gamle gruveganger

Naturvernforbundet i Trøndelag og Naturvernforbundet i Namdalen mener at å gjenåpne gamle gruver i stedet for å etablere nye i urørt natur i prinsippet er en bedre praksis enn å bryte ny mark hvis man skal utvinne metaller eller andre mineraler.

Naturvernforbundet forutsetter at det under driftsfasen ikke skal være utslipp til vannresipient. Det må også være tilfellet etter gruvedriften at det ikke skal finnes avgangsmasser som via avrenning bidrar til en kontinuerlig eller sporadisk forurensning.

Vi er imidlertid imot at drifta i dagbruddet gjenopptas fordi vi mener at en industrietablering midt i et villmarkspreget område i praksis vil kunne ha stor effekt på dyreliv og reindrift. Planområdet er et registrert rasteområde for spesielt sårbare Taigasædgås (sterkt truet rødlisteart), og vi mener derfor at eventuell ny anleggsvirksomhet i området må konsentreres og ikke spres utover slik tilfellet blir hvis man skal gjenåpne dagbruddet ved Orvasselva

Les hele vårt innspill til planene her.