Forum for
Natur og Friluftsliv
Uttalelser

 
Dokumenttype
Tema
Avsender
År sendt
 

Tittel

Dato
18.12.2023
23.06.2023

Uttalelse til søknad om dispensasjon fra kommunens kystsoneplan for etablering av torskeoppdrett i Gulgofjorden

Forum for natur og friluftsliv i Finnmark mener av hensyn til naturmangfold, friluftsliv og kulturutøvelse at dispensasjon fra kystsoneplanen for torskeoppdrett på omsøkt lokalitet ikke innvilges.

22.04.2022

Suldal kommune må skille mellom forretning og forvaltning

Også publisert i Suldalsposten 01.04.22

05.04.2022

Debattinnlegg: Er satsning på «grønt» hydrogen riktig for Finnmark?

Produksjon av grønt hydrogen fører til stort energitap. Energien som skal benyttes må være fra fornybare kilder. For å sikre lønnsom hydrogenproduksjon behøves det svært mye ny vindkraft i følge fylkeskommunens mulighetsstudie.

22.12.2021

Informasjonsbrev til politikere i Gamvik Kommune angående vindkraft på Sandfjellet

FNF Finnmark mener at Gamvik kommune ikke kan gå videre med dette initiativet da kommunen, kommunens innbyggere, naturmangfoldet, naturopplevelsene og reindriftsnæringen står i fare for å miste ett umistelig område. I det minste må kommunen utsette saken og innhente flere opplysninger.

18.11.2021

Høringsuttalelse: Oppdrett ved Ytre Torskefjord i Hammerfest kommune

FNF F er kritisk til manglende åpenhet om høringen. Vi mener også det er en fullstendig mangel på respekt for innbyggere og interesser å gi dispensasjon i sluttfasen av en arealplan. Dispensjonsbruken bør og skal være restriktiv, og kommunen, næringer og øvrige interesser må få mulighet til å spille inn høringsbrev.

23.09.2021

Høringsuttalelse til kommuneplanens arealdel andre gangs offentlige ettersyn for Hammerfest kommune

Nye havner i Hammerfest kommune, Ersvika og Repparfjorden. Akvakultur og kommunens mulighet til å stille krav etter pbl.

08.09.2021

Høringsinnspill Hydrogen 20/07101 – Hydrogensone Arktis Strategier for hydrogensatsing i Troms og Finnmark

FNF Finnmark kan ikke støtte en strategiplan for hydrogensatsing i Troms og Finnmark gitt argumentene i høringssvaret.

31.08.2021

Vindkraft i porsgrunn kommune

Infobrev om FNF Telemark sitt syn på at Vindkraft AS ønsker møte med kommunen om eventuell vindkraftutbygging.

14.07.2021
15.09.2013
20.03.2013
01.01.2012