FnfVestfoldAktuelt › Fylkespolitikerens nyttårsforsett

Fylkespolitikerens nyttårsforsett

Friluftsliv er den aktiviteten flest velger når de skal bli mer aktive. Friluftslivet er en arena for fysisk aktivitet som er åpen for alle. Naturopplevelser og friluftslivet bidrar positivt til både fysisk og psykisk helse og er en nøkkel til livskvalitet og folkehelse. Vi har en naturkrise i tillegg til en klimakrise, og den største trusselen for biologisk mangfold og sårbare arter er arealtap, også her i Norge.

Her er fylkespolitikerens nyttårsforsett

 1. Lage regionale planer for friluftsliv og for naturmangfold. Arbeide for at større sammenhengende naturområder ivaretas gjennom regional planlegging.
 2. Endre reglene og praksisen for randsoner til verneområder og nasjonalparker, slik at randsonene blir mer skjermet for utbygging.
 3. Stimulere til økt friluftslivsaktivitet gjennom støtte til natur- og friluftslivsorganisasjoner. Etablere utviklingsmidler for friluftslivet på lik linje med det idretten har i dag.
 4. Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner på friluftslivsfeltet gjennom 4-årige samarbeidsavtaler.
 5. Bedre miljøtilstanden og tilgjengeligheten i Oslofjorden og følge opp Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden
  • håndheve kravet i vannressursloven om at det langs vassdrag skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gi levested for planter og dyr jamfør tiltak 12
  • sikre at viktige naturforekomster også i sjø blir tatt med i kommunal arealplanlegging, jamfør tiltak 25
  • kartlegge de viktigste kildene til marin forsøpling og mikroplast. Iverksette forebyggende tiltak for å redusere tilførslene av marin forsøpling og mikroplast jamfør tiltak 18
  • Etablere sammenhengende kyststi i Vestfold og Telemark, jamfør tiltak 43
 6. Arbeide for bedre kollektivtilbud til viktige utfartsomeråder, turstier og andre friluftslivsaktiviteter i fylket.
 7. Prioritere friluftslivsanlegg i spillemiddelordningen.

Nyttårsforsettene er utarbeidet av FNF i samarbeid med de tilsluttede organisasjonene og spesielt representanter fra Den Norske Turistforening Vestfold, Vestfold Jeger og fiskerforening, Naturvernforbundet og Vestfold og Telemark orienteringskrets, Vestfold krets av Norges Speiderforbund og Oslofjorden Friluftsråd.