FnfVestfoldAktuelt › Grovsiling av arealinnspill

Grovsiling av arealinnspill

FNF og utbyggere har sendt inn innspill til Tønsberg kommune om fremtidens bruk av arealer.
Kommunedirektøren har nå gjort en vurdering av hvilke forslag de vil gå videre med.

«Tønsberg kommunes arbeid med kommuneplanens arealdel har nå kommet til grovsiling av arealinnspill, altså vurderingen av hvilke av de mottatte innspillene/forslagene som skal konsekvensutredes for en mulig arealformålsendring. En konsekvensutredning er en forutsetning for å legge forslaget inn i endelig plan, dersom endringen innebærer en vesentlig endring i arealbruken. Konsekvensutredningene skal legges til grunn for det videre arbeidet med kommuneplanens arealdel høsten 2022.»

Saken med grovsiling av arealinnspill skal opp i

Utvalg for plan og bygg 3. juni,
kommuneplanutvalget 7. juni og
kommunestyret 15. juni

Det er nå politikerne har sine diskusjoner før det de kommer frem til legges ut på høring. Så på tide å ta en prat?