FnfVestfoldAktuelt › Er friluftsliv kultur? Innspill om kulturfrivillighet

Er friluftsliv kultur? Innspill om kulturfrivillighet

FNF har fått invitasjonen om å komme med innspill til arbeidet med en ny nasjonal strategi for kulturfrivillighet og utredningen av regionale kulturfond.

I Vestfold og Telemark har fylkeskommunen definert kulturbegrepet på følgende måte: Kulturbegrepet i kulturstrategien inkluderer alle fagområdene som sektor for kultur, regional identitet, idrett og frivillighet i fylkeskommunen arbeider med: bibliotekutvikling, friluftsliv, idrett, immateriell og materiell kulturarv, kulturfrivillighet, kunst, museum og privatarkiv. Begrepet kulturfrivillighet omfatter all frivillighet på kulturområdet. Brukes begrepet frivillighet, uten kultur- foran, inkluderer det all frivillighet i samfunnet.

Forum for natur og friluftsliv har i møter med departementet og fylkeskommunen reist spørsmål om hvordan Kultur- og likestillingsdepartementet definerer begrepet kulturfrivillighet. Departementet har så langt kommunisert at idrett og friluftsliv ikke er inkludert i begrepet.

Innspill fra fylkeskommunen til departementet behandles i disse dager i hovedutvalg for kultur, tannhelse, folkehelse og idrett og lyder som følgende:

«Vestfold og Telemark fylkeskommune vil anbefale at begrepet kulturfrivillighet defineres og tydeliggjøres, slik at det blir enkelt å forstå og kommunisere hvilken del av frivilligheten regjeringen innlemmer i dette begrepet. En definisjon vil både være klargjørende, men vil også gi ulike muligheter og begrensninger i regionene.»