Vestfoldingene skuer ut over Oslofjorden over til Østfoldsiden.
FnfVestfoldAktuelt › Interregional plan for Oslofjorden

Interregional plan for Oslofjorden

I Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv bes fylkeskommunene
ta stilling til om det skal lages en Interregional plan for Oslofjorden.

Oslo kommune, Viken fylkeskommune og Vestfold og Telemark fylkeskommune samarbeider om et
notat for å belyse og redegjøre for behovet for en interregional plan for Oslofjorden. Notatet skal
ferdigstilles i løpet av våren 2023. Samarbeidet om notatet har bidratt til dialog mellom fylkeskommunene og tanker om å harmonisere føringer for strandsonen i det pågående arbeidet med de regionale planene.

I notatet gis det en kort beskrivelse av de viktigste utfordringene, hvordan de best kan løses og
hvilke virkemidler som er mest hensiktsmessig. En oversikt over hva de ulike partene har av planer,
hvilken rolle de kan spille og forholdet til nasjonale føringer blir også omtalt:

Vestfold og Telemark fylkeskommune er i gang med å forberede forslag til to regionale kystsoneplaner. Plangrunnlagene skal foreligge i løpet av 2023. Høring og endelig planvedtak overlates til de nye fylkene. Mange av tiltakene som regjeringen foreslår i tiltaksplanen sammenfaller med tiltakene i Regional plan for
vannforvaltning 2022-2027 for Vestfold og Telemark vannregion. Målet er å oppnå god
miljøtilstand i alle vannforekomster innen 2027.

Viken fylkeskommune er i gang med å utarbeide plangrunnlag til regional plan for areal og mobilitet som inkluderer utfordringer, mål og strategier for forvaltning av kyst, vassdrag og strandsonen. Viken har også en Regional plan for vannforvaltning tilsvarende den vi har.

Til slutt i notatet drøftes det både om en interregional plan kan være et hensiktsmessig grep for å
sikre lik forvaltning av arealene i strandsonen langs Oslofjorden og om andre alternativer kan være
aktuelle.

Ut fra premisset om at det ønskes en mer lik forvaltning av strandsonen i alle fylkene
rundt Oslofjorden og gjeldende status for planarbeidet i de ulike fylkene, er det tre mulige
alternativer som blir vurdert i notatet:

  1. Egne regionale planer videreføres og føringene harmoniseres fylkene imellom.
  2. Det utarbeides en «tynn interregional plan» som supplerer fylkenes egne regionale planer.
  3. Det utarbeides en egen interregional kystsoneplan som erstatter temaet i Viken og Vestfold og
    Telemark sine planer.

Arbeidsgruppen vil arbeide videre med alternativene og komme med en anbefaling i løpet av våren
2023.

Det er etablert et kystsonenettverk for Oslofjorden der alle kommunene, fylkeskommunene og
statsforvaltere langs Oslofjorden deltar. Etablering av et slikt nettverk, er et av de andre tiltakene
som er foreslått i den helhetlige tiltaksplanen for Oslofjorden.

Teksten er hentet fra Fylkestingets behandling av interpellasjon fra Marius Schulze fra MDG.