Illustrasjonsbilder av bål.
FnfVestfoldAktuelt › Lokalpolitikerens nyttårsforsett

Lokalpolitikerens nyttårsforsett

Friluftsliv er den aktiviteten flest velger når de skal bli mer aktive. Friluftslivet er en arena for fysisk aktivitet som er åpen for alle. Naturopplevelser og friluftslivet bidrar positivt til både fysisk og psykisk helse og er en nøkkel til livskvalitet og folkehelse. Vi har en naturkrise i tillegg til en klimakrise, og den største trusselen for biologisk mangfold og sårbare arter er arealtap, også her i Norge.

Her er lokalpolitikererens nyttårsforsetter

 1. Lage kommunedelplaner for friluftsliv og for naturmangfold. PS! Det er mulig å søke MD om støtte om å lage plan for naturmangfold.
 2. Styrke samarbeidet med frivillige organisasjoner på friluftslivsfeltet, for eksempel ved å opprette et aktivitetsråd eller natur/friluftsråd i kommunen for jevnlig kontakt og samordning av innsatsen på feltet.
 3. Satse på friluftsliv i skoler og barnehager. Gi ansatte i skoler og barnehager mulighet til faglig påfyll for å ta i bruk friluftsliv som metode.
 4. Ivareta allmennhetens tilgang til kysten:
  Sikre en sammenhengende kyststi.
  Kartlegge og fjerne ulovlige stengsler i strandsonen.
  Kartlegge aktuelle eiendommer for oppkjøp som kan sikre allmenhetens tilgang til friområder.
 5. Sikre skog og naturområder for allmenn ferdsel, slik at vi unngår nedbygging av de nære naturområdene. Få de viktigste nærturområdene inn i kommuneplanens arealdel som grønnstruktur og få en langsiktig utbyggingsgrense mot friluftslivsområder.
 6. Vedta nei til vindturbinetablering der det påvirker verdifulle naturområder.
 7. Prioritere friluftslivsanlegg i tildeling av spillemiddler
 8. Vedta arealregnskap og mål om arealnøytral kommune
 9. Bedre miljøtilstanden og tilgjengeligheten i Oslofjorden og følge opp Helhetlig tiltaksplan for Oslofjorden
  • håndheve kravet i vannressursloven om at det langs vassdrag skal opprettholdes et begrenset naturlig vegetasjonsbelte som motvirker avrenning og gi levested for planter og dyr jamfør tiltak 12
  • Sikre at viktige naturforekomster også i sjø blir tatt med i kommunal arealplanlegging, jamfør tiltak 25
  • kartlegge de viktigste kildene til marin forsøpling og mikroplast. Iverksette forebyggende tiltak for å redusere tilførslene av marin forsøpling og mikroplast jamfør tiltak 18
 10. Vurdere sumeffekt/samla belastning ved arealinngrep, slik det foreslås i EVAPLAN. NB! Ett enkelt inngrep behøver ikke alene ha store konsekvenser for natur og friluftsliv, men mange små inngrep over tid, kan være ødeleggende for natur og friluftsliv.
 11. Etablere stillesoner som hensynsoner i kommuneplanen.

Nyttårsforsettene er utarbeidet av FNF i samarbeid med de tilsluttede organisasjonene og spesielt representanter fra Den Norske Turistforening Vestfold, Vestfold Jeger og fiskerforening, Naturvernforbundet og Vestfold og Telemark orienteringskrets, Vestfold krets av Norges Speiderforbund og Oslofjorden Friluftsråd.