FnfVestfoldAktuelt › Nye fylker = nye vannregioner ?

Nye fylker = nye vannregioner ?

Stortinget vedtok ifjor ny fylkesinndeling som skal gjelde fra 1. januar 2024. Dette
medfører behov for å se på vannregioninndelingen for berørte fylker. Forvaltning av vannet skal ikke defineres etter administrative grenser men etter hvor vannet renner og danner grunnlaget for å bruker begrepet «vannregioner».

Klima- og miljødepartementet fatter beslutningen men fylkeskommunen kommer med sin innstilling.

Med tanke på arbeidet med tiltaksplanen for Oslofjorden kan
det være flere som er interessert i at hele nedbørfeltet til Oslofjorden ligger i samme vannregion.

Forslaget som ligger på bordet til Fylkestinget i Vestfold og Telemark er å beholde grensene som i dag og gi Telemark fk administrasjonen (vannregionmyndigheten).

Rune Hogsnes (H) fremmet følgende forslag da saken ble behandlet i hovedutvalget: «Med tanke på nedslagsfeltet til vann som renner ut Numedalslågen, samt at drikkevannskilden til størst delen av Vestfolds innbyggere ligger i nåværende Viken fylke, burde fremtidige Buskerud fylkeskommune med fordel være med i vannregionen.»

Buskerud fylke var tidligere vannregionmyndighet før fylkessammenslåingen for vannregion Vest-Viken som hadde områdene Vestfold, Telemark og Buskerud. Forslaget kan innebære at det flyttes tilbake til Drammen men det er bare spekulasjoner.

Da departementene delte Norge inn i vannregioner i 2007 ønsket de i størst mulig grad å følge fylkesinndelingen, og valgte nedbørfeltgrenser nær fylkesgrensene. For de store vassdragene på Østlandet var ikke dette mulig siden et vassdrag ikke kan deles mellom to vannregioner.

Et viktig prinsipp for utpeking av hvilken fylkeskommune som skulle være vannregionmyndighet, var at det fylket som ligger nederst i vassdraget har størst interesse i at oppstrøms fylker deltar i planprosessen og følger opp vannforvaltningsplanen.