FnfVestfoldAktuelt › Strømstøtte til lag og foreninger

Strømstøtte til lag og foreninger

Stortinget har bevilget 250 millioner kroner til frivillige organisasjoner som følge av ekstraordinære strømpriser. Søknadsfristen er 15. mars

Ordningen består av en engangsutbetaling som skal kompensere for deler av merkostnadene ved høye strømpriser i perioden desember-mars.

Alle frivillige organisasjoner som er registrert i Frivillighetsregisteret er tilskuddsberettiget.

Organisasjoner som leier lokaler der de dekker løpende strøm- eller fjernvarmekostnader kan også søke.

Alle søkere må kunne dokumentere utgifter til strøm eller fjernvarme.

Søknadsskjema: Strømstøtte for frivillige lag og organisasjoner – Lottstift