FnfVestfoldAktuelt › Vi skaper møteplasser

Vi skaper møteplasser

Nettverk er viktig og natur- og friluftsorganisasjoner fra Vestfold og Telemark ønsker å styrke sitt samarbeide. Da er det viktig at vi møtes og FNF legger til rette for felles møtearenaer. 03.02.2020 møttes vi i Bugårdsparken i Sandefjord.

I Vestfold er det 14 personer som er spredt rundt om i geografien i større eller mindre stillinger som jobber for natur- og friluftslivsinteressene. I tillegg er det minst like mange i Telemark. Med ny organisering i nye fylker er det avgjørende at vi kjenner hverandre for å kunne stå sammen når vi skal løfte våre saker.

Vi fikk besøk av leder for Hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett; Maja Foss Five og to fra fylkesadministrasjonen som har ansvar for friluftsliv, fisk og vilt; Kristian Ingdal og Ole Bjørn Baarnes.

Det er viktig å ha møteplasser hvor frivillige organisasjoner og myndighetene kan ha dialog om behov og muligheter, og det er en av rolle FNF kan ha også i tiden framover.

Vi fikk også besøk av Vestfold Barne- og Ungdomsråd ved Helle Borchgrevink som gav oss en presentasjon. Veldig mange av FNFs tilsluttede organisasjoner får midler gjennom denne organisasjonen.

I tillegg til at alle fikk presentert seg for hverandre, fikk vi løftet fram betydningen av friluftsliv, regionale nettverk som FNF og organisasjonenes betydning for folkehelse.


Bildet viser Maja Foss Five, leder av Hovedutvalget for kultur, folkehelse, tannhelse og idrett flankert av ansatte som jobber med friluftsliv i organisasjoner og i fylkes administrasjonen.

Vi ønsker at Vestfold og Telemark fylke (VT fylke) skal ivareta naturen og legge til rette for et aktivt organisasjonsliv, og har listet opp noen av de viktigste punktene for oss.

Stanse tap av natur og utarbeide regionale planer

FNF ønsker at VT fylke jobber sammen med de regionale natur- og friluftsorganisasjonene og utarbeider regionale planer som fremmer og ivaretar friluftsliv og natur. FN rapporterer at arealendringer er viktigste årsak til tap av natur. Dette er særdeles viktig i vårt nye fylke med stor befolkningstetthet langs kysten av både fastboende og hytteturister. I tillegg er vannkvaliteten i Oslofjorden alarmerende.

Rammetilskudd og forutsigbarhet

FNF ønsker at VT fylke gir organisasjonene muligheten til å kunne søke om fireårige tilskudd, for slik å sikre en forutsigbarhet i organisasjonenes drift og utvikling, og muligheten for å ha en ansatt administrasjonsressurs. Vi ønsker at dere forlenger 4-årsavtalene utover inneværende avtaleperiode, tilbyr avtale til søsterorganisasjonene i de fylkene som i dag ikke har langsiktig avtale og indeksregulerer tilskuddsbeløpene.

Samarbeidsavtale/partnerskapsavtale

FNF ønsker at rammetilskuddene forankres i en samarbeidsavtale mellom den enkelte organisasjon og fylkeskommunen som utarbeides for hver tildelingsperiode. Vi ønsker jevnlige samarbeidsmøter med gjensidig forpliktelse og oppfølging.

Nettverk og møteplasser for informasjonsutveksling

FNF ønsker at VT fylke fasiliterer nettverk for organisasjonene der fylkeskommunen inviterer til jevnlige nettverkssamlinger – både «Nettverk for paraplyorganisasjoner» og «Forum for idrett og friluftsliv». Vi ønsker en videreutvikling av kompetanseprogrammet for organisasjonene innen kultur, idrett og friluftsliv.

Samlokalisering av frivillighet

Vi ønsker en videreføring av satsingen på samlokalisering av frivillige organisasjoner gjennom felles kontorlokaler og slik skape muligheter til kontorleie for frivillige organisasjoner. Samlokalisering forsterker nettverket og synergieffekten av frivilligheten i det nye fylket.