FnfVestfoldAktuelt › Yxney i kommunestyret

Yxney i kommunestyret

Sandefjord kommune har avholdt kommunestyremøte. Rådmannens innstilling i saken og vedtak i formannskapet om Yxney fikk flertall med 8 stemmer imot. Henvendelsen fra FNF og de lokale organisasjonene har så langt ikke ført frem.

Formannskapet anbefalte at kommunestyret fatter følgende vedtak:
1. Eksisterende gjerder rundt Truberjordet vurderes ikke til å være et ulovlig stengsel som er i strid med § 13 i Friluftsloven.
2. Port ved Engebukta vurderes ikke til å være et ulovlig stengsel som er i strid med § 13 i Friluftsloven.
3. Alternativ sti på sydsiden av hestejordet vurderes utbedret slik at den får en universell utforming.
4. Kostnadene dekkes av de midlene som er avsatt til drift og vedlikehold av Yxney

Det ble ikke åpnet for å stemme punktvis og de opprinnelige forslagsstillerne av pkt 3 og 4 endte med å måtte stemme mot disse.

Forslaget fra opposisjonen med Venstre, MDG og SV som ønsket en gjennomgang av hele området med skilter og stengsler falt med 37 mot 8 stemmer:

1. Porten ved Engebukta skal ikke være låst.
2. Stengsler på vestsiden av Truberjordet v/saueskuret skal fjernes.
3. Rådmannen bes helhetsvurdere alle porter, gjerder, skilt og andre hindringer og forhold som kan være til hinder for allmennhetens ferdsel på Yxneys vestside med utgangspunkt i friluftsloven.
4. Vurderingen bør være av fagmessig art og ikke baseres på kommunens tidligere avtaler eller uttalelser om hva som regnes som innmark og utmark og må sees i lys av rettsutviklingen og endring i friluftsloven i både 2011 og 2020.
5. Saken legges frem til politisk behandling i løpet av 1. halvår 2021

Forslaget fra Arbeiderpartiet om å gå i dialog med grunneier for å la porten stå ulåst, falt også, 28 mot 17 stemmer.

Sandefjord kommune har laget en tidslinje for alle dokumenter i saken før den kom opp til behandling.

Sandefjords Blad har skrevet om saken en rekke ganger og flere leserinnlegg har blitt skrevet.

Forum for natur og friluftsliv i Vestfold står sammen med de lokale organisasjonene som mener at stengslene på vestsiden av Truberjordet og porten i Engebukta er ulovlige etter friluftslovens paragraf 13. Kommunen fikk tilsendt brev sommeren 2020 og nytt brev før behandling av saken i desember 2020.

Behandlingen i Formannskapet
Behandlingen i Kommunestyret

Bildet er tatt av den gode fotografen Paal Even Nygaard og viser porten med kodelås i Engebukta.
Bildet viser stien som blir stanset av oppsatte gjerder vest for Truberjordet.