FnfFinnmarkAktuelt › Fjellreven er verdt å bevare!

Fjellreven er verdt å bevare!

Njalla/Fjellreven er et av Norges mest truede pattedyr

Selv om fjellreven ble fredet i 1930, har ikke bestanden klart å ta seg opp igjen til et levedyktig nivå. Bestanden er liten og sterkt fragmentert i Norge og Sverige. Målrettede tiltak har likevel ført til bedringer i deler av landet. Arten er fremdeles ikke stabilisert som levedyktig og vil behøve tiltak over lang tid.

Økningen i antall kull skyldes i hovedsak utsetting av fjellrev gjennom avlsprogrammet for fjellrev, ekstra fôring og uttak av rødrev. I Finnmark har arbeidet pågått på Varangerhalvøya. Fjellrev er reetablert i flere områder. For å sørge for utveksling av individer mellom disse delbestandene er tilgjengeligheten til mellomliggende fjellområder avgjørende for å hindre fragmentering og isolasjon.

For fjellrev vil det være viktig å unngå at vindkraftutbygging reduserer formålet med det pågående bevaringsarbeidet for å oppnå en geografisk sammenhengende bestand av arten.

Miljødirektoratet 2019. Faggrunnlag − Annet dyreliv. Underlagsdokument til nasjonal ramme for vindkraft