FnfFinnmarkAktuelt › Hjelper det å si sin mening?

Hjelper det å si sin mening?

FNF Finnmark sender ofte inn våre innspill på arealplaner. Vi argumenterer for natur- og friluftslivsinteresser. Vi svarer på små, så vel som store planer. I 2023 svarte FNF Finnmark på åtte planer som på et tidspunkt kan føre til utbygging og dermed restriksjoner på natur- og friluftslivsmuligheter.

Mange av de små enkeltutbyggingene som fører til bit-for-bit nedbygging går først igjennom kommunens planarbeid. Alle kommuner skal ha en overordnet plan for hvordan arealet skal eller kan benyttes. Disse planene skal rulleres og oppdateres jevnlig. Ved oppdaterte planer slipper innbyggere og interesser i kommunene å se mange dispensasjoner. Dispensasjoner er nettopp en utbygging eller tilsvarende arealbinding som ikke står oppført i kommunens arealdel.

FNF Finnmark bruker mye tid til å svare på kommunenes arealplaner. Gjennom dette arbeidet får vi en god oversikt over hvordan kommunenes fremtid kan se ut. Husk at en arealplan nettopp er kun en plan, avsatte arealer kan forbli ubrukt, og ikke avsatte arealer kan få dispensasjon til utbygging.

I 2023 svarte vi på arealplanen til Måsøy kommune

FNF Finnmark er en av flere som har sendt innspill til kommunens arealplan. Naturvernforbundet i Finnmark, BIVDU, Finnmarkseiendommen, Fiskeridirektoratet, Mattilsynet, NVE, Sametinget, Statsforvalteren m.fl. har egne innspill. Les utdrag fra alle her.

Snefjord Vindkraftverk

I vårt innspill sier vi «FNF Finnmark er svært bekymret for arealavsetning til Snefjord vindkraftverk. Området er et intakt naturområde med viktige verdier for naturmangfold. Området, inkludert støysone på 800 m er per i dag svært dårlig kartlagt.» Les mer her.

Kommunens svar til vårt innspill: «Snefjord vindkraftverk Området tas ut av planforslaget.«

Oppdrett

FNF F: «Oppdrett av torsk Vi fraråder sterkt Måsøy kommune om å gi tillatelser til oppdrett av Torsk. Se vårt innspill til Båtsfjord kommune»

Måsøy kommunes svar: «Innspillet tas til orientering. Det tilrettelegges ikke spesifikt til oppdrett av torsk i planforslaget.«

FNF F: «Lokalitet Rypeskjæran Vi er bekymret for konsekvensene som kan komme fra en rømming ved denne lokaliteten for nærliggende elver som Repparfjordelva. Sumeffekten av rømt oppdrettslaks med invaderende pukkellaks og andre forhold som lakselus som forringer bestanden må ses i sammenheng.»

Måsøy kommunes svar: «Området tas ut av planforslaget.»

FNF F: «Lokalitet Latøyene sør, Lille Latøya nord, Nipen, Kullfjorden, Elvevika–Notbukta i Ryggefjorden, Sommarset–Måsneset i Ryggefjorden, Trollfjordneset, Bjørnøya, Rypøya, Av hensyn til friluftslivsverdi og biologisk mangfold i området bør disse lokaliteten ikke tas med i videre vurdering.«

Måsøy kommunes svar: «Alle områdene med unntak av Elvevika tas ut av planforslaget.«

FNF F: «Lokalitet Mafjorden Arealavsettingen bør reduseres i omfang og ikke inkludere formålet fisk. Påvirkning på natur og artsmangfold ved akvakultur for andre arter en fisk må konsekvensutredes grundig før eventuelle vedtak. For friluftsliv vil anlegget likevel fremstå som et hinder som reduserer verdien.»

Måsøy kommunes svar: «Området tas ut av planforslaget.»

Innspill til kommunenes arealplaner er viktig

Selv om ikke alle innspill «vinner» er det viktig å opplyse kommunene om de interessene som står i fare dersom innmeldte planer blir godkjent.

Nå er den andre innspillsrunden til Måsøy kommunes arealplan åpen. Send inn ditt innspill også, link her. Frist for innspill: 19. februar 2024.