FnfInnlandetAktuelt › Norges største hytteby kan bli enda større

Norges største hytteby kan bli enda større

NRK Innlandet tok turen til fjells da Phil AS på onsdag la de fem første hyttetomtene til salgs etter fire år med byggestopp på Sjusjøen, og FNF Innlandet ved Morten ble invitert med for å kommentere saken. Utviklinga i Ringsakfjellet har vi fulgt tett i flere år. Gjennom revisjon av kommuneplanens samfunnsdel utarbeidet Ringsaker kommune nylig en arealstrategi for fjellet. I denne ligger noen tydelige premisser, og en mer restriktiv holdning til videre utbygging. Vi har tydelige forventninger til at den politiske flertallskonstellasjonen følger opp dette arbeidet og at premissene gjør seg gjeldende når kommuneplanens arealstrategi nå skal revideres. I arealstrategien fremkommer at nye natur- og friluftslivsområder ikke skal tas i bruk til videre hytteutbygging. Eventuell ny bygging skal skje ved fortetting. Konkrete er kommunen også på at det innenfor Kroksjødammen ikke er aktuelt med utbygging av offentlig vann og avløp, noe som vil begrense muligheten til store fortettingsprosjekter her. Dette er gledelig og viktig for å bevare fjellets karakter østover mot Åstadalen. Hvis det skal bygges mer på Sjusjøen er fortetting i utgangspunktet et godt prinsipp, men hvor tett kan det fortettes før landskapet endrer karakter, trivsel går ned og opplevelseskvalitetene forringes? Her er meningene garantert mange. Som i Kroksjølia hvor det nå aktualiseres med tomtesalg: Hvilke konsekvenser får 90 nye hytter i dette spredtbygde feltet? 

Se innslaget i NRK her:

Nettsak

TV-sak