FnfInnlandetAktuelt › Vellykket jubileumsmarkering for 50 års vern av Femundsvassdraget

Vellykket jubileumsmarkering for 50 års vern av Femundsvassdraget

Den 16. – 18. juni var Elgå, grenda der vegen slutter og Femund og villmarka tar over, vertskap for det årlige vassdragstreffet. Anledningen var markering av at det er 50 år siden Stortinget vedtok verneplan I for vassdrag, og hvor Femund- /Trysilvassdraget ble innlemmet etter en lang periode med diskusjoner om regulering til økt vannkraftproduksjon. Mektige Femund visste seg fra sin vakreste side, kranset av slake fjell og med kragfuruer som speilet seg i vannflata. Alle inviterte virket å være svært tilfredse med arrangementet. 

FNF Innlandet ved Morten hadde æren av å innlede med historiefortelling om natur- og kulturverdiene i området, og om dette unike vassdraget med sine store sjøer, som livsnerve gjennom generasjoner. Videre fikk vi godt innblikk i historikken og bakgrunnen for etablering av verneplanene. Skarpskodde jurister i miljørett, Tine Larsen og Nicolai Winge, drøftet verneplanenes styrke i et samfunn i stadig endring, og Magnus Takvam ledet politisk debatt. 

Under middagen holdt Morten en interessant intervjusamtale med Ragnar Vik, som den gang var ung jusstudent og leder for Femundutvalget, og dermed ledet an i kampen for å unngå regulering av Femund. Det var her en reguleringsdebatt som gikk mellom 1951 – 1973. Bakgrunnen var tre svenske selskaper som i 1949 søkte om regulering av Rogen – Femund – Isteren for mulighet til økt vintervannføring og dermed økt vinterproduksjon i kraftverkene bygget på svensk side av vassdraget, i Klarälven. Det ble opprettet en norsk-svensk vassdragskommisjon som virket i perioden 1952-1957 for grundig å utrede dette. Det var den gang snakk om å regulere Rogen med 5 meter og Femund med 1,8 meter. Kommisjonen innstilte enstemmig på å gi grønt lys for dette. I 1960 ble Gabrielsenkomitèen nedsatt av Stortinget for å vurdere langtidsplaner for vassdragsvern. I 1963 kom de med sin innstilling og de gikk i mot regulering av Femund-/Trysilvassdraget. NVE på sin side derimot innstilte i 1965 på regulering av Femund, men ikke Rogen. Debatten gikk dermed inn i en lang og seig spurt der Femundutvalget og Ragnar Vik må sies å ha hatt stor betydning for at utfallet ble som det ble. Per Bortens regjering vedtok, til stor glede for naturverninteressene, å avslå regulering. Stortinget vedtok 5. april med sju stemmers overvekt å forkaste klagen på dette vedtaket. Dagen etter vedtok Stortinget verneplan I for vassdrag hvor Femund-/Trysilvassdraget var innlemmet i verneplanen. De store natur og friluftsinteressene i vassdraget, hvor fisket har stor verdi for mange, vant fram. Femund og Rogen står dermed i økologisk forstand fram i dag akkurat slik de gjorde på 60-tallet. 

Vassdragstreffet ble avsluttet søndag med befaring ledet av FNF Innlandet og Morten nedover Femundselva og Trysilelva med temaer som naturovervåkning, fiskeørn som karakterart, Galten gård og fisketurismen i området fra slutten av 1800-tallet og fram til i dag og Fjellheimen leirskole og det allsidige friluftslivet. Siste post på befaringen var tømmerfløting og ikke minst reetablering av vänerlaks opp til de viktige gyte- og oppvekstområdene på norsk side. Takk til alle som bidro!

Se Mortens innledning og presentasjon av vassdraget her: https://fnf-nett.no/innlandet/download/1022/?tmstv=1688458534