FnfTromsAktuelt › FNF Troms har levert innspill til kystsoneplan for Tromsøregionen

FNF Troms har levert innspill til kystsoneplan for Tromsøregionen

Forum for natur og friluftsliv Troms har gitt innspill til kystsoneplan for Tromsøregionen (Tromsø, Karlsøy og Balsfjord).

Utdrag fra vårt innspill:

Innledning
Forum for natur og friluftsliv Troms har fulgt denne planen fra den ble presentert i regionalt planforum
og vi har deltatt med innspill muntlig på folkemøte i tidlig fase, innspill i referansegruppe og innspill til
planprogram- og vi har fått svar på våre spørsmål hos prosjektledelsen. Vi oppfatter derfor at selve
planprosessen har vært god, men- fra perspektivet til våre natur og friluftslivsinteresser er det likevel
en diskrepans mellom et av hovedmålene i planen- å tilrettelegge for mer havbruk, og tålegrensen for
denne type næring sin påvirkning på naturmiljø og friluftslivsinteresser- allmenn aksept er viktig og
våre organisasjoner opplever ikke at det er gjort nok for å bøte på konsekvensene havbruk har for
naturen. Derfor har det vært et tydelig signal fra vår side om at det ikke var ønskelig med noen stor
økning i lokaliteter og at oppdrettsfrie soner måtte forbli slik av hensyn til natur og friluftsliv. Det er
positivt at «Yttersia» i Tromsøregionen nå har et større område hvor det ikke er foreslått havbruk og
vi setter pris på det som er gjort av arbeid med friluftslivskartlegging av Ishavskysten friluftsråd.
Innspillet i det videre vil fokusere på det vi mener er uakseptabelt mange lokaliteter for havbruk av
hensyn til natur og friluftslivsinteressene- og mål om rene fjorder og intakte økosystemer her nord.

FNF Troms

FNF Troms har i vårt innspill fokusert på virkningene for allemannsretten når det gjelder friluftsliv og fritidsfiske/matauk, lysforurensning og betydningen av oppdrettsfrie fjorder og soner for anadrom fisk (villaksen er nå rødlistet) og naturmangfold for øvrig. Vi mener også det er bekymringsfullt at man åpner for oppdrett av torsk når det er stor usikkerhet om virkningene for villtorsk og andre arter.

Vi vil trekke frem at FNF Troms har blitt involvert i planprosessen og vi har fått lagt frem våre synspunkter på folkemøte, i referansegruppe, deltakelse i regionalt planforum som observatør og det finnes en egen nettside der man kan følge med.

Nettside for kystsoneplanen finner du her

FNF Troms sitt innspill finner du her.

Vi vil takke alle frivillige og lokalbefolkning som har delt sin kunnskap i utarbeidelsen av vårt innspill og vi håper natur og friluftslivsinteressene får godt gjennomslag.

Foto: Stjernehimmelpotensiale i Forøybukt, takk til Jorunn Olaussen for lån av flott foto.