FnfBuskerudAktuelle høringer

Aktuelle høringer

Her finner du aktuelle høringer for natur og friluftsliv i Buskerud-regionen.

Kommune/ MyndighetHøringssakFristLenke
Asker kommuneKommuneplanens arealdel15.09.21Her
Kongsberg kommuneHøyring av forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat15.09.21Her
Drammen kommuneKommuneplanens arealdel13.09.21Her
Hol kommuneDetaljregulering del av eiendom 64/12 – Vestlia04.09.21Her
Drammen kommuneKommuneplanens samfunnsdel og overordnet arealstrategi03.09.21Her
Sigdal kommuneFN’s 17 bærekraftsmål – et bærekraftig Sigdal mot 203501.09.21Her
Øvre Eiker kommuneKommuneplanens samfunnsdel og arealdel01.09.21Her
Gol kommuneKommunedelplan for naturmangfald 01.09.21Her
Hemsedal kommuneDetaljreguleringsplan for Gravset-Vanneviken (Kjelhovda)29.08.21Her
Hemsedal kommuneDetaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell (Geilo)21.08.21Her
Krødsherad kommuneDetaljregulering for Norelia20.08.21Her
Lier kommuneDetaljregulering for Linnesbakken 3 Linnes panorama. Varsling oppstart.17.08.21Her
Øvre Eiker kommuneDetaljreguleringsplan for Hellik Teigen AS16.08.21Her
Ringerike kommuneKommuneplanens samfunnsdel15.08.21Her
Hemsedal kommunePlanprogram kommunedelplan for naturmangfold15.08.21Her
Krødsherad kommuneDetaljregulering Hovden – Haslerudseter15.08.21Her
Viken FylkeskommuneLandbruksstrategien for Viken fylkeskommune 2021-203015.08.21Her
Kongsberg kommuneReguleringsplan 537R Trytetjernhaugen nord06.08.21Her
Modum kommuneReguleringsplan for Søndre Øren31.07.21Her
Sigdal kommuneRegulering av Smedstadjordet på Nerstad29.07.21Her
Flå kommuneKommuneplanens samfunnsdel27.07.21Her
Modum kommuneMotorferdsel i utmark og vassdrag26.07.21Her
Kongsberg kommuneSøknad om tillatelse til mudring i Numedalslågen20.07.21Her
Flå kommuneDetaljreguleringsplan for BFR39 Turufjell16.07.21Her
Hole kommuneVarsel om oppstart av detaljregulering for Sollihøgda, felt B1, B7 og B801.07.21Her
Hemsedal og Hol kommuneHøyring – regional vassforvaltningsplan 2022-2027 for Vestland vassregion30.06.21Her
Hole kommuneReguleringsplan Hurum Myragata II29.06.21Her
Ringerike kommune421 Lloyds marked29.06.21Her
Hemsedal kommuneDetaljregulering for Nedre Lykkjaslåttvegen (2021006) 25.06.21Her
Ringerike kommune479 – Karibrenna, Vikerfjell20.06.21Her
Flesberg kommuneHøring av revisjonsdokument for reguleringen av Vrenga, Gjuva og Høymyrselv i Flesberg og Rollag kommuner.18.06.21Her
Rollag kommuneReguleringsplan for Myrefjelltoppen15.06.21Her
Viken fylkeskommuneInnspill til arbeidet med kultur i Viken. Viken frivillighetsstrategi. 14.06.21Her
Flå kommuneKunngjøring av planvedtak: Reguleringsendring Trøgaset hytteområde11.06.21Her
Øvre Eiker kommuneVarsel om utvidet plangrense i detaljregulering av “Gang- og sykkelvei Torespæren-Ytong”11.06.21Her
Nesbyen kommuneDetaljreguleringsplan 01202005 – Tøllemovegen 7 04.06.21Her
Viken FylkeskommuneRegional vannforvaltningsplan. Viken og Innlandet vannregion. 31.05.21 Her
Vestfold og Telemark FylkeskommuneRegional vannforvaltningsplan. Vestfold og Telemark vannregion. Numedalslågen vannområde. 31.05.21Her
Hol kommuneEndring av reguleringsplan for Myrland turistsenter31.05.21Her
Hol kommuneDetaljregulering område B3 og FeL1 – Geilo sentrum29.05.21Her
Ål kommuneTemaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv26.05.21Her
Flå kommuneOppstart av planarbeid: Detaljreguleringsplan for HV17abc i Gulsvikfjellet26.05.21Her
Flå kommuneOppstart av planarbeid: Revidering av kommuneplanens samfunnsdel25.05.21Her
Flå kommuneMelding om planvedtak: Detaljreguleringsplan for BFR9 Sprenåsen, Turufjell25.05.21Her
Hole kommuneVarsel om oppstart av arbeid med klima- og miljøplan.20.05.21Her
Hol kommuneDetaljregulering område B3 og FeL1 – Geilo sentrum9.05.21Her
Drammen kommuneOmråderegulering for Travbanen – Berskaug – Varsel om utvidelse av planområdet25.05.21Her
Flå kommuneDetaljreguleringsplan for øvre del av sykkelstiene 6 og 7 i Gulsvikfjellet25.05.21Her
Flesberg kommuneDetaljreguleringsplan Gvelven feriegrend24.05.21Her
Drammen kommuneDetaljregulering for Svingen – Varsel om utvidelse av planområdet21.05.21Her
Flå kommuneDetaljregulering rv. 7 Veterkrysset21.05.21Her
Kongsberg kommuneE134 Saggrenda–Elgsjø21.05.21Her
Hole kommuneVarsel om oppstart av ny kommunedelplan for klima og miljø20.05.21Her
Nore og Uvdal kommuneReguleringsplan ID2020003 Fjellsnaret 319.05.21Her
Nore og Uvdal kommuneReguleringsplan ID2017004 Stormogen industriområde19.05.21Her
Drammen kommuneForslag til detaljregulering for sykkelvei med fortau i Hermanstorffs gate – offentlig ettersyn18.05.21Her
Gol kommuneHemsedal Golf Alpin F12 – Varsel om utvida planavgrensing18.05.21Her
Nesbyen kommuneHøring kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020 – 2030 for Nesbyen kommune15.05.21Her
Hemsedal kommuneDetaljregulering for Krikken vannverk (2021003)14.05.21Her
Kongsberg kommuneHøring av planforslag: Kommuneplan Kongsberg kommune14.05.21Her
Kongsberg kommune380R Sentrumsplanen14.05.21Her
Øvre Eiker kommuneOffentlig ettersyn – Endring av detaljplan for Fiskumparken10.05.21Her
Drammen kommuneUtbyggingsavtale for Stomperud – offentlig ettersyn10.05.21Her
Hemsedal kommuneDetaljregulering for Returpunkt Lykkjavegen (2020002)09.05.21Her
Rollag kommuneNæringsplan for Rollag kommune08.04.21Her
Asker kommuneHøring: Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv07.05.21Her
Flå kommuneOffentlig ettersyn: Forslag til detaljreguleringsplan for BFR39 Turufjell07.05.21Her
Drammen kommuneUtbyggingsavtale for Store Landfall øvre 100 – offentlig ettersyn07.05.21Her
Nesbyen kommune01201803, Seterfeltet 2 06.05.21Her
Hole kommuneEndring av reguleringsplan felt Bf4 Elstangen – høring05.05.21Her
Hole kommuneOpphevelse av reguleringsplaner – høring04.05.21Her
Hole kommuneEndring av reguleringsplan for Nedre Rudshøgda nord – høring04.05.21Her
Nore og Uvdal kommuneReguleringsplan ID2018007 Mjelshovda – Roe seter04.05.21Her
Øvre Eiker kommuneOffentlig ettersyn – Forslag til endring av detaljregulering for Harakollen Øst felt BK 12.1 – Utvidet planområde30.04.21Her
Nore og Uvdal kommuneHøring – mindre endring av reguleringsplan ID 2015015 Breiset30.04.21Her
Øvre Eiker kommuneForslag til endring av detaljregulering for Harakollen Øst felt BK 12.1 – Utvidet planområde30.04.21Her
Flå og Nesbyen kommuneStarter arbeidet med vern av syv skogområder29.04.21Her
Kongsberg kommune343R Omholtfjell Skrim26.04.21Her
Kongsberg kommune068R Evju Hvittingfoss23.04.21Her
Flå kommuneHøring: Reguleringsendring Trøgaset, planID200100222.04.21Her
Drammen kommuneDetaljregulering for Store Landfall Øvre 100 – Kunngjøring av vedtak20.04.21Her
Asker kommuneTemaplan for naturmangfold20.04.21Her
Hol kommuneDetaljregulering for Haugastøl Vest Parkering19.04.21Her
Hol kommuneEndring av reguleringsplan for boligområde B1 – Vestlia19.04.21Her
Hole kommuneOppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med OBOS Block Watne17.04.21Her
Asker kommuneForslag til ny klimaplan: Handling mot klimaendringene16.04.21Her
Kongsberg kommuneDetaljregulering for reguleringsplan 539R Gomsrud slambehandlingsanlegg16.04.21Her
Gol kommuneDetaljregulering av Lægeret12.04.21Her
Hemsedal kommuneDetaljreguleringsplan for Ulsåkstølen / SN109.04.21Her
Hole kommuneDetaljplan for Hagahaugveien 14 er vedtatt09.04.21Her
Drammen kommuneForslag til detaljregulering for ny bybru og midlertidig gang- og sykkelbru, offentlig ettersyn og varsel om utvidelse av planområdet 07.04.21Her
Drammen kommuneFelles varsel om offentlig ettersyn og nabovarsel, Detaljregulering for Flisebekken 2 og midlertidig bruk av Grønland 13-23 med tilhørende søknad om rammetillatelse07.04.21Her
Gol kommunePlanprogram for strategisk næringsplan 03.04.21Her
Lier kommuneDetaljregulering for Sagtomta på Sjåstad – planID 2020 0005 – og forhandlinger om utbyggingsavtale. 01.04.21Her
Nore og Uvdal kommuneReguleringsplan ID2017016 Solskinnsmarka29.03.21Her
Flå kommuneDetaljreguleringsplan for BFR9 – Turufjell25.03.21Her
Hemsedal kommuneDetaljregulering for Burta Åne 25.03.21Her
Ål kommuneOffentleg høyring detaljreguleringsplan for Rødungstølen sameige, planID 201900425.03.21Her
Drammen kommuneUtbyggingsavtale for Engene 51, 53 og 57 – kunngjøring av offentlig ettersyn22.03.21Her
Gol kommuneReguleringsplan for mindre hyttefelt på Guriset22.03.21Her
Sigdal kommunePlanprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2022- 203521.03.21Her
Ringerike kommuneDetaljregulering 456- Borgerenga19.03.21Her
Asker kommuneReguleringsplan for Brusetsvingen 15.03.21Her
Asker kommuneReguleringsplan for Åstadlia15.03.21Her
Lier kommuneDetaljregulering for Øverbyåsen, planID: 2020-0715.03.21Her
Flesberg kommuneOffentlig ettersyn for nordvestre del av Nipeto-Gampeflå10.03.21Her
Nore og Uvdal kommuneOrientering om vedtak og klageadgang – reguleringsplan ID 2020001 Bakkerud09.03.21Her
Lier kommunePlanprogram Lierbyen 08.03.21  Her
Hole kommuneDetaljplan for Løkenenga vest08.03.21Her
Asker kommuneReguleringsplan for Bestonåsen06.03.21Her
Hole kommuneReguleringsplan for Helgelandsmoen næringspark II05.03.21 Her
Ringerike kommuneDetaljregulering – Norderud05.03.21 Her 
Drammen kommuneViken fylkeskommune utvider planområdet for ny fv. 283 Vinnes bru i Drammen kommune01.03.21Her