FnfBuskerudAktuelle høringer

Aktuelle høringer

Her finner du aktuelle høringer for natur og friluftsliv i Buskerud-regionen.

Fra 17. oktober 2021 finner du aktuelle høringer i Høringsradaren.

Kommune/ MyndighetHøringssakFristLenke
Flå kommuneOppstart av kommunedelplan for Flå tettsted19.11.21Her
Kongsberg kommuneReguleringsplan 524R Gluggeløkka boliger04.11.21Her
Hol kommuneOmrådeplan for Vestlia reiselivsområde01.11.21Her
Rovviltnemnda, region 2Statsforvalteren: Høring av ny forvaltningsplan for rovviltregion 201.11.21Her
Gol kommuneForslag til planprogram for kommunedelplan forkulturmiljøplan01.11.21Her
Rollag kommuneReguleringsplan for vei Langevatn01.11.21Her
Drammen kommuneUtbyggingsavtale for Arbeidergata/Klopptjernsgata/Stasjonsgata25.10.21Her
Hemsedal kommuneVarsel om oppstart av planprogram for BU6 24.10.21Her
Oslo og VikenStatsforvalteren: Høring av forskrift om regionale miljøkrav i jordbruket i Oslo og Viken fylker15.10.21Her
Drammen kommuneUtbyggingsavtale for Eknes elvepark15.10.21Her
Viken fylkeskommuneUtkast til metodikk for å kartlegge og verdsette regionale friluftslivsområder og turruter13.10.21Her
Gol kommuneReguleringsendring Pers Resort og deler av Storøyne – Grøn gate12.10.21Her
Ringerike kommune450 Loeshagen boligområde11.10.21Her
Hol kommuneRevidering av Temaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv11.10.21Her
Hol kommuneEndring av kommunedelplan for Geilo – område I1 – Ny høring11.10.21Her
Drammen kommuneStatsforvalteren: Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven – utslipp av anleggsvann til Drammensfjorden09.10.21Her
Lier kommuneStatsforvalteren: Søknad om tillatelse til etablering av inert deponi på Egge i Lier kommune08.10.21Her
Flå kommuneReguleringsendring Tungun08.10.21Her
Øvre Eiker kommuneStatsforvalteren: Høring av søknad om tillatelse etter forurensningsloven til mudring i Loselva med mellomlagring av masser på land07.10.21Her
Flå kommuneReguleringsendring Hangen tomt H11 (Ny adkomstveg)07.10.21Her
Hol kommuneDetaljregulering for Karivollen, Ustaoset sentrum04.10.21Her
Sigdal kommuneVarsel om planarbeid Sandvatn – Jøsliseter03.10.21Her
Viken fylkeskommuneFelles sti- og løypeplan for Norefjell – Reinsjøfjell. Prosjektplan til høring01.10.21Her
Nore og Uvdal kommuneForslag til reguleringsplan ID2019007 Butjønn hytteområde27.09.21Her
Viken fylkeskommunePlanprogram for regionale planer i Viken24.09.21Her
Viken fylkeskommuneHandlingsprogram for samferdsel 2022 – 202515.09.21Her
Rollag kommuneKommunedelplan for Vegglifjell til offentlig ettersyn 15.09.21Her
Asker kommuneBehandling formannskapet: Kommuneplanens arealdel15.09.21Her
Kongsberg kommuneHøyring av forvaltningsplan for Skrim og Sauheradfjella naturreservat15.09.21Her
Rollag kommuneKommunedelplan for Vegglifjell 2019- 2035 OBS! Ny høringsfrist. 15.09.21Her
Hemsedal kommuneDetaljregulering for Nyørk II – fritidstomt15.09.21Her
Viken fylkeskommuneHandlingsprogram for samferdsel 2022-202515.09.21Her
Drammen kommuneKommuneplanens arealdel – planarbeidet13.09.21Her
Hemsedal kommuneDetaljreguleringsplan for Bergastølen II 13.09.21Her
Flesberg kommuneOffentlig ettersyn av reguleringsplan for Adkomstveg Underberget10.09.21Her
Kongsberg kommuneReguleringsendring 460R-2 Kampestad Terrasse10.09.21Her
Kongsberg kommune534R Omsorgsboliger Sidensvansen Skavanger10.09.21Her
Kongsberg kommuneReguleringsplan 533R Myntgata 15, Bryggerigården10.09.21Her
Kongsberg kommuneReguleringsplan 475R Sellikløkka, boliger10.09.21Her
Ringerike kommune481 – Ankersgate 12 – Nye boligblokker10.09.21Her
Drammen kommuneForslag til detaljregulering for Spiraltoppen09.09.21Her
Hol kommuneDetaljregulering del av eiendom 64/12 – Vestlia04.09.21Her
Drammen kommuneKommuneplanens samfunnsdel og overordnet arealstrategi03.09.21Her
Sigdal kommuneFN’s 17 bærekraftsmål – et bærekraftig Sigdal mot 203501.09.21Her
Øvre Eiker kommuneKommuneplanens samfunnsdel og arealdel01.09.21Her
Gol kommuneKommunedelplan for naturmangfald 01.09.21Her
Krødsherad kommunePlanarbeid og utbyggingsavtale for Norefjell Alpingrend01.09.21Her
Nesbyen kommuneOmråderegulering Einan 6, Nesfjellet31.08.21Her
Hemsedal kommuneDetaljreguleringsplan for Gravset-Vanneviken (Kjelhovda)29.08.21Her
Hemsedal kommuneDetaljregulering for Trøym sentrum Bustadfelt23.08.21Her
Hemsedal kommuneDetaljregulering for Bardøla Høyfjellshotell (Geilo)21.08.21Her
Krødsherad kommuneDetaljregulering for Norelia20.08.21Her
Lier kommuneDetaljregulering for Linnesbakken 3 Linnes panorama. Varsling oppstart.17.08.21Her
Flå kommuneDetaljregulering Veg til BSA2 Turufjell16.08.21Her
Flå kommuneDetaljregulering Trytetjern vest-Trøstheim16.08.21Her
Øvre Eiker kommuneDetaljreguleringsplan for Hellik Teigen AS16.08.21Her
Ringerike kommuneKommuneplanens samfunnsdel15.08.21Her
Hemsedal kommunePlanprogram kommunedelplan for naturmangfold15.08.21Her
Krødsherad kommuneDetaljregulering Hovden – Haslerudseter15.08.21Her
Viken FylkeskommuneLandbruksstrategien for Viken fylkeskommune 2021-203015.08.21Her
Kongsberg kommuneReguleringsplan 537R Trytetjernhaugen nord06.08.21Her
Kongsberg kommune526R Storli hyttefelt, Blefjell06.08.21Her
Modum kommuneReguleringsplan for Søndre Øren31.07.21Her
Sigdal kommuneRegulering av Smedstadjordet på Nerstad29.07.21Her
Flå kommuneKommuneplanens samfunnsdel27.07.21Her
Modum kommuneMotorferdsel i utmark og vassdrag26.07.21Her
Kongsberg kommuneSøknad om tillatelse til mudring i Numedalslågen20.07.21Her
Flå kommuneDetaljreguleringsplan for BFR39 Turufjell16.07.21Her
Hole kommuneVarsel om oppstart av detaljregulering for Sollihøgda, felt B1, B7 og B801.07.21Her
Hemsedal og Hol kommuneHøyring – regional vassforvaltningsplan 2022-2027 for Vestland vassregion30.06.21Her
Hole kommuneReguleringsplan Hurum Myragata II29.06.21Her
Ringerike kommune421 Lloyds marked29.06.21Her
Hemsedal kommuneDetaljregulering for Nedre Lykkjaslåttvegen (2021006) 25.06.21Her
Ringerike kommune479 – Karibrenna, Vikerfjell20.06.21Her
Flesberg kommuneHøring av revisjonsdokument for reguleringen av Vrenga, Gjuva og Høymyrselv i Flesberg og Rollag kommuner.18.06.21Her
Rollag kommuneReguleringsplan for Myrefjelltoppen15.06.21Her
Viken fylkeskommuneInnspill til arbeidet med kultur i Viken. Viken frivillighetsstrategi. 14.06.21Her
Flå kommuneKunngjøring av planvedtak: Reguleringsendring Trøgaset hytteområde11.06.21Her
Øvre Eiker kommuneVarsel om utvidet plangrense i detaljregulering av “Gang- og sykkelvei Torespæren-Ytong”11.06.21Her
Nesbyen kommuneDetaljreguleringsplan 01202005 – Tøllemovegen 7 04.06.21Her
Viken FylkeskommuneRegional vannforvaltningsplan. Viken og Innlandet vannregion. 31.05.21 Her
Vestfold og Telemark FylkeskommuneRegional vannforvaltningsplan. Vestfold og Telemark vannregion. Numedalslågen vannområde. 31.05.21Her
Hol kommuneEndring av reguleringsplan for Myrland turistsenter31.05.21Her
Hol kommuneDetaljregulering område B3 og FeL1 – Geilo sentrum29.05.21Her
Ål kommuneTemaplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv26.05.21Her
Flå kommuneOppstart av planarbeid: Detaljreguleringsplan for HV17abc i Gulsvikfjellet26.05.21Her
Flå kommuneOppstart av planarbeid: Revidering av kommuneplanens samfunnsdel25.05.21Her
Flå kommuneMelding om planvedtak: Detaljreguleringsplan for BFR9 Sprenåsen, Turufjell25.05.21Her
Hole kommuneVarsel om oppstart av arbeid med klima- og miljøplan.20.05.21Her
Hol kommuneDetaljregulering område B3 og FeL1 – Geilo sentrum9.05.21Her
Drammen kommuneOmråderegulering for Travbanen – Berskaug – Varsel om utvidelse av planområdet25.05.21Her
Flå kommuneDetaljreguleringsplan for øvre del av sykkelstiene 6 og 7 i Gulsvikfjellet25.05.21Her
Flesberg kommuneDetaljreguleringsplan Gvelven feriegrend24.05.21Her
Drammen kommuneDetaljregulering for Svingen – Varsel om utvidelse av planområdet21.05.21Her
Flå kommuneDetaljregulering rv. 7 Veterkrysset21.05.21Her
Kongsberg kommuneE134 Saggrenda–Elgsjø21.05.21Her
Hole kommuneVarsel om oppstart av ny kommunedelplan for klima og miljø20.05.21Her
Nore og Uvdal kommuneReguleringsplan ID2020003 Fjellsnaret 319.05.21Her
Nore og Uvdal kommuneReguleringsplan ID2017004 Stormogen industriområde19.05.21Her
Drammen kommuneForslag til detaljregulering for sykkelvei med fortau i Hermanstorffs gate – offentlig ettersyn18.05.21Her
Gol kommuneHemsedal Golf Alpin F12 – Varsel om utvida planavgrensing18.05.21Her
Nesbyen kommuneHøring kommunedelplan for kulturminner og kulturmiljøer 2020 – 2030 for Nesbyen kommune15.05.21Her
Hemsedal kommuneDetaljregulering for Krikken vannverk (2021003)14.05.21Her
Kongsberg kommuneHøring av planforslag: Kommuneplan Kongsberg kommune14.05.21Her
Kongsberg kommune380R Sentrumsplanen14.05.21Her
Øvre Eiker kommuneOffentlig ettersyn – Endring av detaljplan for Fiskumparken10.05.21Her
Drammen kommuneUtbyggingsavtale for Stomperud – offentlig ettersyn10.05.21Her
Hemsedal kommuneDetaljregulering for Returpunkt Lykkjavegen (2020002)09.05.21Her
Rollag kommuneNæringsplan for Rollag kommune08.04.21Her
Asker kommuneHøring: Temaplan for fysisk aktivitet, idrett og friluftsliv07.05.21Her
Flå kommuneOffentlig ettersyn: Forslag til detaljreguleringsplan for BFR39 Turufjell07.05.21Her
Drammen kommuneUtbyggingsavtale for Store Landfall øvre 100 – offentlig ettersyn07.05.21Her
Nesbyen kommune01201803, Seterfeltet 2 06.05.21Her
Hole kommuneEndring av reguleringsplan felt Bf4 Elstangen – høring05.05.21Her
Hole kommuneOpphevelse av reguleringsplaner – høring04.05.21Her
Hole kommuneEndring av reguleringsplan for Nedre Rudshøgda nord – høring04.05.21Her
Nore og Uvdal kommuneReguleringsplan ID2018007 Mjelshovda – Roe seter04.05.21Her
Øvre Eiker kommuneOffentlig ettersyn – Forslag til endring av detaljregulering for Harakollen Øst felt BK 12.1 – Utvidet planområde30.04.21Her
Nore og Uvdal kommuneHøring – mindre endring av reguleringsplan ID 2015015 Breiset30.04.21Her
Øvre Eiker kommuneForslag til endring av detaljregulering for Harakollen Øst felt BK 12.1 – Utvidet planområde30.04.21Her
Flå og Nesbyen kommuneStarter arbeidet med vern av syv skogområder29.04.21Her
Kongsberg kommune343R Omholtfjell Skrim26.04.21Her
Kongsberg kommune068R Evju Hvittingfoss23.04.21Her
Flå kommuneHøring: Reguleringsendring Trøgaset, planID200100222.04.21Her
Drammen kommuneDetaljregulering for Store Landfall Øvre 100 – Kunngjøring av vedtak20.04.21Her
Asker kommuneTemaplan for naturmangfold20.04.21Her
Hol kommuneDetaljregulering for Haugastøl Vest Parkering19.04.21Her
Hol kommuneEndring av reguleringsplan for boligområde B1 – Vestlia19.04.21Her
Hole kommuneOppstart av forhandlinger om utbyggingsavtale med OBOS Block Watne17.04.21Her
Asker kommuneForslag til ny klimaplan: Handling mot klimaendringene16.04.21Her
Kongsberg kommuneDetaljregulering for reguleringsplan 539R Gomsrud slambehandlingsanlegg16.04.21Her
Gol kommuneDetaljregulering av Lægeret12.04.21Her
Hemsedal kommuneDetaljreguleringsplan for Ulsåkstølen / SN109.04.21Her
Hole kommuneDetaljplan for Hagahaugveien 14 er vedtatt09.04.21Her
Drammen kommuneForslag til detaljregulering for ny bybru og midlertidig gang- og sykkelbru, offentlig ettersyn og varsel om utvidelse av planområdet 07.04.21Her
Drammen kommuneFelles varsel om offentlig ettersyn og nabovarsel, Detaljregulering for Flisebekken 2 og midlertidig bruk av Grønland 13-23 med tilhørende søknad om rammetillatelse07.04.21Her
Gol kommunePlanprogram for strategisk næringsplan 03.04.21Her
Lier kommuneDetaljregulering for Sagtomta på Sjåstad – planID 2020 0005 – og forhandlinger om utbyggingsavtale. 01.04.21Her
Nore og Uvdal kommuneReguleringsplan ID2017016 Solskinnsmarka29.03.21Her
Flå kommuneDetaljreguleringsplan for BFR9 – Turufjell25.03.21Her
Hemsedal kommuneDetaljregulering for Burta Åne 25.03.21Her
Ål kommuneOffentleg høyring detaljreguleringsplan for Rødungstølen sameige, planID 201900425.03.21Her
Drammen kommuneUtbyggingsavtale for Engene 51, 53 og 57 – kunngjøring av offentlig ettersyn22.03.21Her
Gol kommuneReguleringsplan for mindre hyttefelt på Guriset22.03.21Her
Sigdal kommunePlanprogram til kommuneplanens samfunnsdel 2022- 203521.03.21Her
Ringerike kommuneDetaljregulering 456- Borgerenga19.03.21Her
Asker kommuneReguleringsplan for Brusetsvingen 15.03.21Her
Asker kommuneReguleringsplan for Åstadlia15.03.21Her
Lier kommuneDetaljregulering for Øverbyåsen, planID: 2020-0715.03.21Her
Flesberg kommuneOffentlig ettersyn for nordvestre del av Nipeto-Gampeflå10.03.21Her
Nore og Uvdal kommuneOrientering om vedtak og klageadgang – reguleringsplan ID 2020001 Bakkerud09.03.21Her
Lier kommunePlanprogram Lierbyen 08.03.21  Her
Hole kommuneDetaljplan for Løkenenga vest08.03.21Her
Asker kommuneReguleringsplan for Bestonåsen06.03.21Her
Hole kommuneReguleringsplan for Helgelandsmoen næringspark II05.03.21 Her
Ringerike kommuneDetaljregulering – Norderud05.03.21 Her 
Drammen kommuneViken fylkeskommune utvider planområdet for ny fv. 283 Vinnes bru i Drammen kommune01.03.21Her