FnfBuskerudAktuelt › Uttalelse: Drammen maritime senter i Svelvik

Uttalelse: Drammen maritime senter i Svelvik

Varsel om oppstart av planarbeid for Drammen maritime senter er nå ute på høring. Høringsfrist 3. mars.

Les vår uttalelse her.

Les høringsbrevet og planene her: Detaljregulering med konsekvensutredning for Drammen maritime senter – Varsel om oppstart og forhandlinger om utbyggingsavtale | Drammen kommune

Området som skal utredes er et viktig område for natur og friluftsliv. Det skal være rødlistede arter, viktige mudderbanker, ålegrasseng og stort biologisk mangfold i området, deriblant ørretbekker og viktige hekkeområder.

FNF Buskerud ønsket å se nærmere på området, og inviterte med seg relevante aktører til en enkel befaring, fredag 18. februar. Befaringen var ikke politisk motivert, kun initiert for en omvisning og innhenting av informasjon om området.

Med på befaringen var Gro N. Aronsen, lokal aktør, Cathrin Janøy, gruppeleder for MDG i Drammen kommune, Herman Ekle Lund, gruppeleder og representant for Venstre i Drammen kommunestyre, Per Hjalmar Nilssen, NJFF Svelvik, John Tollefsen og Petter Øijord fra Drammen sportsfiskere, Audun Støren, Drammen friluftsforum, og Kaja Høgås, FNF Buskerud.

Basert på befaringen og øvrig informasjon, mener vi at planene om Drammen maritime senter ikke kan iverksettes.

Les vår uttalelse her.

Vi støtter også innspill innsendt fra følgende organisasjoner:

Naturvernforbundet i Buskerud
Oslofjordens friluftsråd
Drammen friluftsforum
Drammen sportsfiskere