FnfBuskerudAktueltUttalelser › Befaring Toverud Pukk

Befaring Toverud Pukk

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune skal etablere ny vannforsyning fra Holsfjorden i Lier til Oslo. Vanninntaket skal skje ved Vefsrud i Lier, og fraktes via tunell til Oslo. Den nye vanntunnelen vil bli drevet med tunnelboremaskiner (TBM), og dette resulterer i steinmasser som må transporteres vekk for videre behandling, lagring eller bruk.

Det er foreslått å benytte steinmassene fra den nye vanntunnelen til å sette i stand terrenget ved løsmasseuttaket på Toverud i Lier.

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune ønsker tilbakemelding på den nylig foreslåtte konsekvensutredningen i området. Frist for kommentarer er satt til 31.12.2020.

Befaring på Toverud Pukkverk

Forum for natur og friluftsliv Buskerud dro på befaring til Toverud Pukk for å se på området. Vi fikk med oss Edgar Dønåsen, daglig leder i Åsland Pukk, og hans kollega, Oscar Søndberg, HMS- ansvarlig i Åsland Pukk, for å se på hva det vil si å transportere 700 000 m3 pukk hit.

Befaring Toverud Pukk, 2. desember 2020

Toverud Pukk ligger på østsiden av Holsfjorden i Lier kommune, 18 km fra Lierbyen og 8 km sør for anlegget på Vefsrud.

Planene om å ta i mot faste masser på Toverud er en avtale mellom grunneierne i området og Åsland Pukkverk. Det opprinnelige Pukkverket Toverud Pukk og Deponi gikk konkurs i 2017


Krav om konsekvensutredning

Det ble ved varsling av oppstart konkludert med at tiltaket ikke utløser krav om konsekvensutredning. Gjennom bemerkninger til oppstartsvarselet stilte både Viken fylkeskommunen og Fylkesmannen i Oslo og Viken spørsmål vedrørende dette, og ba om en ny vurdering. Det ble pekt på forekomst av viktig naturmangfold og Holsfjorden som drikkevannskilde som forhold som kunne kreve konsekvensutredning.

I vurderingen til Lier kommune om KU-plikt, ble de presentert for ca. 200 000 m3 masse og kortere transportvei. Både massevolumet og transportveien er økt betydelig siden varslingen, og Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune ønsker nå at tiltaket konsekvensutredes.

Konsekvensutredningsforskriftens § 8 sier at reguleringsplaner for tiltak i vedlegg II skal konsekvensutredes om de har vesentlige virkninger for miljø eller samfunn.

Holsfjorden er som en del av Tyrifjorden et vernet vassdrag. Planområdet ligger på det nærmeste ca. 200 meter fra Holsfjorden, og alt vann fra området vil havne i Holsfjorden. Planen kan derfor føre til påvirkning av innsjøen, og annet biologisk mangfold.


Tema som skal konsekvensutredes

Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune foreslår at følgende tema utredes gjennom en konsekvensutredning:

Forurensing

Avrenning fra masser kan påvirke vannkvaliteten i Holsfjorden. Området ligger nær vanninntaket til Asker og Bærum vannverk. Faren for dette må utredes, samt at tiltak i form av rensing av vann og overvåkning av vannkvaliteten må beskrives og sikres i planen.

Naturmangfold

Det er registrert verdifulle naturtyper innenfor foreslått planområde, men naturverdiene i området ser ut til å være helt eller delvis ødelagt av driften i steinbruddet. Dette må imidlertid undersøkes.

Bergveggen er hekkelokalitet for rovfugl. Det må undersøkes hvordan en oppfylling vil påvirke bergveggen som hekkelokalitet. Det må også gjøres vurderinger rundt hvordan støy og forstyrrelse ved oppfylling vil påvirke hekking.

Landskapsbilde

Oppfyllingen av masser vil gi en ny situasjon. Det er viktig å få utredet konsekvenser av dette på en god måte, både med tekst og illustrasjoner.

Trafikk

Massetransport gir tungtransport på offentlig vei. Forventet trafikkmengde må ses opp mot veiens standard og kapasitet. Betydningen for trafikksikkerhet skal vurderes.

Klimagassutslipp

Utslipp av klimagasser grunnet massetransport skal beregnes.

Risiko- og sårbarhetsanalyse (ROS)

En ROS-analyse skal inngå i alle plansaker. I dette tilfelle er det spesielt viktig at det gjøre en geoteknisk vurdering av masseoppfyllingen, og om det kan føre til ras, utglidning eller grunnbrudd.

Støy

Tiltaket vil gi støy knyttet til lastebiltransport på vei. I tillegg vil aktivitet i oppfyllingsområdet knyttet til utjevning av masser gi noe støy. Ingen boliger eller annen bebyggelse med støyfølsomme bruksformål vil bli påvirket. Det anses derfor ikke nødvendig med egne støyberegninger, men det må gjøres en tekstlig vurdering av støy fra det planlagte tiltaket.


Vi ønsker

Forum for natur og friluftsliv Buskerud er enige i at tiltaket bør konsekvensutredes, og vil sende inn våre kommentarer til Oslo kommune.

Det er et overordnet mål at miljø- og samfunnsbelastningen knyttet til massehåndtering skal reduseres. Transport av masser medfører store klimagassutslipp og også andre miljøpåvirkninger som utslipp av NOX, støv, støy og slitasje på veier. Transporten av masser må derfor begrenses, og så mye som mulig av massene skal gjenbrukes eller gjenvinnes lokalt.

Vi er enige i listen om krav til konsekvensutredning fra Oslo kommune.

I tillegg ønsker vi et eget avsnitt om den lille bekken som ligger sør for pukkverket og hvordan den vil påvirkes av økt masse i området. Bekken er en avrenning fra sørelva lenger opp, som er et populært turmål.  

Vi ønsker også en nærmere beskrivelse av hvordan utbygger tenker at terrenget vil se ut etter at vanntunellen er ferdig, og hvilke planer som er lagt for området i etterkant av prosjektet.