FnfBuskerudUttalelser › En lovendring kan føre til mer tap av natur

En lovendring kan føre til mer tap av natur

Innbyggernes rett til å bli hørt forsvinner når kommunene får ta beslutninger bak lukkede dører. Medvirkning er en av de viktigste brikkene i lokaldemokratiet. Vi ønsker derfor ikke en lovendring som gjør det lettere for kommunene å gi dispensasjoner fra egne planer.

Arealforvaltning gjennom plan
Arealendringer og bit-for-bit nedbygging er den viktigste årsaken til at er natur og arter forsvinner. Det er i stor grad kommunene som har ansvaret for arealplanleggingen i Norge, og vi er derfor avhengige av at beslutningene som tas her er basert på åpne prosesser og best mulig kunnskapsgrunnlag. Gjennom Plan- og bygningsloven legges det til rette for at alle interesser blir hørt når kommunen planlegger og forvalter sine arealer. Åpne høringer sørger for at allmenne interesser har mulighet til å bli hørt, i tillegg til myndigheter og utbyggere.

I dag er loven utformet slik at kommunene bare kan gi dispensasjon dersom fordelene ved å gi dispensasjon er klart større enn ulempene. Regjeringen har nå på høring et forslag om diverse endringer i Plan- og bygningsloven, hvor de blant annet ønsker å lempe på kravene for å innvilge dispensasjon. Departementet ønsker å senke terskelen for dispensasjon ved å fjerne dagens strenge krav til interesseovervekt ved vurderingen av fordeler og ulemper. Og hvorfor er det så farlig, tenker du kanskje?

Plan vs. byggesak
Begrunnelsen for lovendringen påstås å være behov for mer lokalt selvstyre og raskere saksbehandling i kommunene. Og det er ikke de små endringene i en fasade eller et takvindu vi er bekymret for. Dispensasjoner kan også bli innvilget i saker som dreier seg om tiltak i strandsonen, omdisponering av dyrka mark/jordvern, nedbygging av myr og hyttebygging og andre tiltak innenfor fjell- eller markagrenser. Det er muligheten til å si fra om små deler av viktig natur sett fra et helhetlig perspektiv, vi mister ved dispensasjonsvedtak.

La oss ta et eksempel som gjelder for flere kommuner i Viken. I 100-metersbeltet, i strandsonen, er i prinsipp all bygging forbudt. Så når tall fra Viken fylkeskommune viser at 53% av strandsonearealet i Viken er bebygd, innebærer det at det er gitt mange dispensasjoner.  Dette er altså saker som ikke har vært på høring hos allmenne interesser, og som man bare kan finne ved å grave i postlister.  Ifølge tall fra Kostra er andelen innvilgede dispensasjoner i byggesak i Hvaler 43% og Fredrikstad 25% (Nøkkeltall: Plan, byggesak og miljø 2019). Tallene sier ikke noe om hva slags saker dette er, bare at det er gitt dispensasjon fra plan.

En skissert løsning på problematikken er å skille mellom dispensasjon i plan og byggesak. Dette anser vi som en mer fornuftig løsning enn å lempe på krav for alle dispensasjoner.

I strid med forskningen
I 2018 publiserte uavhengige forskere en evalueringsrapport av Plan- og bygningsloven. Hadde loven fungert etter hensikten etter revideringen i 2008?  Det hadde den ikke, konkluderte forskerne, som fant at hensynet til naturmangfold og jordvern ikke ivaretas i så stor grad som lovgivers intensjon hadde vært. Deres forslag til forbedringer var å styrke planarbeidet i norske kommuner, styrke rettsvernet til naturmangfold og jordvern, og de mente også at en miljøklagenemnd burde opprettes som kontrollorgan.

Vi mener:

Bruk av areal skal ikke bestemmes bak lukkede dører. Denne lovendringen vil være med på å svekke det direkte demokratiet og skape større usikkerhet om hva som gjelder i kommunene, både blant innbyggere, politikere og ansatte. Og verst av alt er at naturen og allmenne interesser mister sin stemme.

Les hele uttalelsen her