FnfBuskerudAktuelt › Felles innspill til natur- og klimameldinger

Felles innspill til natur- og klimameldinger

Klima- og miljødepartementet vil legge fram Stortingsmeldinger for klima og naturmangfold. Det har vært avholdt regionale innspillsmøter, med mulighet for skriftlige innspill i etterkant.

Forum for natur og friluftsliv i henholdsvis Agder, Buskerud, Oslo og Akershus, Telemark, Vestfold og Østfold samlet seg om et felles innspill i tillegg til det muntlige innspillet vi delte i departementet 10. januar.

Departementet har vært veldig konkrete med hvilke spørsmål de ønsker svar på, men det har allikevel vært et omfattende arbeid å jobbe fram et innspill som kan representere de frivillige organisasjonene i de seks fylkene. Under følger noen av de viktigste punktene våre, og hvis du vil lese innspillet i sin helhet kan du gjøre det her.

Balanse mellom utvikling og ivaretakelse av natur

Det er mange ting som må gjøres fram mot 2050 for å nå de målene vi har satt oss:

Faktum er at vi forbruker natur uten å se det totale bildet. Aller kommuner bestemmer over sine arealer og all virksomhet som gir skatteinntekter prioriteres. Kunnskapen om naturverdier er for dårlig i mange kommuner. Vi etterlyser derfor planer for naturmangfold i alle kommuner, hvor man sammenstiller kunnskap om natur på land og i vann, med et klart mål for hva man har for ambisjoner med naturen i sin kommune. Kommunene må også ha ansatte med kunnskap om naturforvaltning.
For å stanse tap av verdifulle naturområder, og sikre naturen bedre rettsvern, må vi ha mål om arealnøytralitet og nasjonale verktøy for natur- og arealregnskap. Bit for bit-nedbyggingen må stanses.
Vi behøver strengere rammer, klarere lovverk, og økonomiske incentiver for naturvern. Vi må også et godt system for naturrestaurering i de tilfellene det er nødvendig. Lovverk og forskrifter på tvers av sektorer må arbeide med, og ikke mot hverandre.

Det er stort press på naturområder rundt de store byene, og vi ser at markagrenser eller utbyggingsgrenser som juridiske grenser i arealplanen er grep som kan være med å verne denne bynære naturen.

Det må være mulig for frivillige organisasjoner å delta i planprosesser som angår natur- og friluftslivsinteressene. Det er derfor viktig med lett tilgjengelig informasjon, gode høringsfrister og god involvering som legger til rette for en faktisk mulighet for å påvirke. Frivillige sitter på svært mye viktig lokal kunnskap som må tas med i kommunenes planarbeid.

Klimamålene må være klare, målbare og realistiske, og kommuniseres tydelig til offentligheten for å
skape forståelse og engasjement. Klimapolitikken må ta hensyn til at tiltak ikke forsterker eksisterende naturkrise.