FnfBuskerudAktueltArrangement › Forum Røysjømarka

Forum Røysjømarka

Det tredje møtet i Forum Røysjømarka ble avholdt på Glitrevannverket, torsdag 27. april. Til stede på møtet var representanter fra Glitrevannverket, Grunneierlag, Skogeierlag, Drammen kommune, Svelvik bruk og Røysjømarkas venner. Fra våre organisasjoner var Buskerud Botaniske Forening, Buskerud Orienteringskrets og DNT Drammen og Omegn representert, i tillegg til koordinator i FNF Buskerud.

Forum Røysjømarka

Bakgrunnen for initiativet til Forum Røysjømarka

 • Vannverkene har en viktig informasjonsplikt ihht. Drikkevannsforskriften.
 • En godt beskyttet vannkilde er den beste forsikringen for å ha en trygg, billig og miljøvennlig vannbehandling.
 • Vi er svært opptatt av å verne vannkildene og at menneskelig aktivtet som kan påvirke kildene negativt begrenses.

Behov for å verne Røysjø i planverk v/ Ragnhild Leirset

 • Drikkevannsforskriften legger opp til at vannkilder skal beskyttes med Plan- og bygningsloven.
 • Det er en forventning om at gamle klauseringer også hjemles i planverk.
 • Vi vil se på muligheter for å lage oppdaterte bestemmelser for Røysjø etter dette.
 • Dette gjelder ikke det privatrettslige.

Presentasjon av FNF Buskerud

Koordinator i FNF Buskerud, Kaja Høgås, holdt en presentasjon om forumet og vårt arbeid.

Presentasjon: Temaplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023-2030 i Drammen kommune v/ Camilla Nilsen, avd. leder for anlegg, idrett og natur.

Temaplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2023-2030 i Drammen kommune er på høring. Høringsfrist: 30. april.

Temaplanen vil ta utgangspunkt i visjonen forankret i kommuneplanen samfunnsdel: Et godt sted å leve.

Ulike problemstillinger: Folk flest er for lite fysisk aktive. Skal man ta av natur for å bygge flere boliger i tettbebygde strøk?

Miljø- og klimaperspektiv.

 • FNs bærekraftmål kommer til å ha innvirkning på anleggsutvikling, idrettspolitikk og aktivitetsskapning.
 • Forurensningsforskriften stiller krav til bl.a. alle kunstgressbaner med gummigranulat (både kommunale og lagseide).
 • Nære friluftslivsområder og aktiviteter gir mindre transportbehov.
 • Utfordringer knyttet til slitasje på turveier og forsøpling.

Planforslaget inneholder tre satsingsområder:

 • Helhetlig stedsutvikling for folkehelse og deltakelse.
 • Aktive innbyggere hele livet.
 • Likeverdige vilkår (videre arbeid med harmonisering)

Friluftsliv som en del av stedsutvikling i nærmiljøene, utvikle arenaer for egenorganisert aktivitet og friluftsliv, utvikle interaktivt turkart over anlegg, stier, løyper og attraksjoner på kommunens nettside. Kommunen samarbeider med Drammen friluftsforum i dette arbeidet.

Presentasjon: Hvordan balanserer vi hensynet til flere brukergrupper av marka, som skogbruket, jakt og friluftsliv og hvilke utfordringer dere ser vi balansen mellom slike hensyn v/ Maria Björck, Skogsjef/ Daglig leder AS Selvik Bruk.

Presentasjon: Felles Informasjonstavler – presentasjon av forslag v/ Ivar G. Pettersen, Ola Håvard Hoen og Ragnhild Leirset.

Informasjonstavler som sier noe om drikkevannshensyn i marka, allemannsrettens plikter, skogbruk, jakt og fiske.

Oppsummert inntrykk av informasjonstavler

 • Rotete/ #forsåøling» av utmarka
 • Dårlig samordning av informasjon
 • Varierende budskap og innhold
 • Diverse avsendere/ manglende eierskap
 • Rom for misforståelser
 • Virker mot sin hensikt (desinformerende).