FnfBuskerudAktueltArrangement › Hvem er våre nye fylkespolitikere?

Hvem er våre nye fylkespolitikere?

I forbindelse med Friluftslivets Uke 2023, inviterte Forum for natur og friluftsliv (FNF) Buskerud til seminar og debatt om hvordan den nye fylkeskommunen vil satse på natur og friluftsliv, og frivillighetens arbeid knyttet opp mot dette, i nye Buskerud fylkeskommune. Målet for dagen var å gjøre de kommende fylkestingspolitikerne og de frivillige organisasjonene på regionalt nivå i Buskerud bedre kjent.

Seminaret og debatten ble strømmet direkte fra Drammen kino. Se opptaket her (begynner 21:30 inn i sendingen): Politisk debatt: Hvordan vil nye Buskerud fylkeskommune ivareta natur- og friluftslivsarealene våre? – YouTube

Velkommen ved Anne-Mette Kirkemo

Styreleder i FNF Buskerud, og regionssekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund, Anne-Mette Kirkemo ønsket velkommen til seminaret. Kirkemo snakket på vegne av de frivillige natur og friluftslivsorganisasjonene i Buskerud, og våre forventninger til den nye fylkeskommunen.

Stikkord fra innledningen:

Vi kjenner det grønne skiftet, for det er vår banehalvdel.
Vi kan ikke bruke klima som en unnskyldning for å rasere naturen.
Vi kan ikke bygge veier inn i uberørt natur for å bygge flere vindmølleparker.
Vi kan ikke fylle fjorder med gruveslam for å utvinne mineraler.
Vi kan ikke fortsette å bygge gigantiske hyttelandsbyer i snaufjellet som fortrenger villreinen.
Hvis det er dette som er løsningene, så må vi finne andre løsninger. Vi må klare å ha to tanker i hodet på en gang.

Vi kan ikke fortsette med en bit-for-bit nedbygging av naturen, og for å få til dette må vi ha fylkeskommunen med på laget:

 • Vi må etablere en helhetlig strategi for arealbruk, og må følge opp regionale bestemmelser i de kommunale planene.
 • Vi må få langsiktige byggegrenser inn i regionale og kommunale planer. Dette må vi gjøre for å beskytte nærnaturen, strandsonen, markaområder, fjellområder og matjord fra ytterligere nedbygging.
 • Vi må bruke et arealbudsjett og arealregnskap for å sikre et bærekraftig arealbruk og sammenhengende økosystemer.
Regionssekretær i Norges Jeger- og Fiskerforbund (NJFF) Buskerud og styreleder i FNF Buskerud, Anne-Mette Kirkemo

Ivaretakelse av natur og friluftslivsområder ved seniorrådgiver friluftsliv i Viken fylkeskommune, Eva Lill Kvisle.

Stikkord fra presentasjonen:

Natur og friluftslivsområder bygges ned bit for bit fordi vi mener fritidsbebyggelse bidrar til næringsutvikling og arbeidsplasser i distriktene, fordi vi trenger fornybar energi, fordi vi trenger nye veier og annen infrastruktur. Fordi vi kanskje ikke evner å se summen over tid?

Selv med gode intensjoner, så glipper det for naturen. Vi ser flere eksempler på at konsekvensutredninger gir tommel opp for hytteutbygging og boligbygging som positivt for friluftslivet vet at de som skal bo der får tilgang til turområdet. Problemet er at de bygger ned allerede etablerte turstier som er tilgjengelige for alle.

Hvordan ivareta natur og friluftslivsområder?

 • Godt kunnskapsgrunnlag/ arealregnskap
 • Godt forankrede, langsiktige arealstrategier i samfunnsdelen.
 • Planer for friluftslivets ferdselsårer
 • God kompetanse/ nettverk i kommunen.
 • Regionale planer og retningslinjer.
 • Sikre flere viktige friluftslivsområder.
 • Bidra til vern av områder med store verneverdier.
 • Restaurere natur.

Areal er en begrenset ressurs. Viken fylkeskommune har laget sitt første arealregnskap som det er meningen at alle kommuner skal ta i bruk etter hvert.

Det jobbes med å kartlegge natur og friluftsliv i hele Viken.

Fra presentasjonen til Eva-Lill Kvisle, Viken fylkeskommune.

Se hele presentasjonen til Eva-Lill Kvisle her.

Hvordan skal Buskerud fylkeskommune satse på natur og friluftsliv i den nye fylkeskommunen?

Hvem er de nye fylkestingspolitikerne, og hvordan vil de sikre natur og friluftsliv i nye Buskerud fylke?

Følgende fylkestingsrepresentanter deltok i debatten:

 • Arbeiderpartiet: Mons-Ivar Mjelde (Ringerike)
 • Fremskrittspartiet: Lavrans Gabriel Kierulf (Drammen)
 • Høyre: Tore Opdal Hansen (Drammen)
 • Kristelig folkeparti: Kjell Erland Grønbeck (Øvre Eiker)
 • Miljøpartiet de grønne: Bård Sødal Grasbekk (Drammen)
 • Rødt: Hans-Petter De Fine (Drammen)
 • Senterpartiet: Tine Norman (Sigdal)
 • Sosialistisk venstreparti: Njål Vigleik Grene-Johnsen (Kongsberg)
 • Venstre: Tove Hofstad (Lier).

Ordstyrer i debatten: Naturfotograf og politiker, Arne Nævra.

Alle har et forhold til naturen, men hvordan partiene har programfestet at de ønsker å ta vare på den varierer. Arne Nævra (som også Anne-Mette Kirkemo og Eva-Lill Kvisle nevnte i sine presentasjoner) mener at de partiene som har arealregnskap i partiprogrammene sine, er de som aktivt ønsker å ta vare på natur- og friluftslivsarealene våre.

I følge en ny NINA-rapport er det planlagt nedbygging på 2100 km2 i landet. Av dette er 160 km2 myr, 354 km2 villreinområder og 85 km2 strandsone. Nævra spurte derfor partiene om følgende: Bør det være et arealregnskap i kommunene? Kun partiene MDG, RØDT, SV og Venstre har med arealregnskap i sine partiprogram,.

Dette mener de (stikkordvis):

Arbeiderparti: Ja. Tror jeg har hele partiet med meg på det.
Fremskrittspartiet: Ja, men kommunene må bestemme dette selv.
Senterpartiet: Ønsker flere boliger i hjemkommunen, Sigdal. Ønsker å fortette eksisterende områder. Gå gjennom gamle planer, ta ut noe når du tar noe inn. Får ikke bygd mer over tregrensa og i myr i Sigdal. Vi har mer enn nok å ta av, vi kan bygge nedover, og vi kan bygge tettere.
Høyre: Positivt med et arealregnskap, men det må være opp til kommunene.
Kristelig folkeparti: Viktig å frede dyrka mark, ikke bygge over tregrensa. Fylket må være en pådriver, ha en strategi som styrer fylkeskommunen i dialog med kommunene. Hvis vi skal ha et arealregnskap må vi vite hvordan vi skal bruke det.
MDG: Opp til kommunene hvordan de bruker et arealregnskap. Fylkeskommunen har en viktig rolle i å veilede kommunene. Legges for lite vekt på undersøkelser i felt.
Venstre: Vedtatt arealregnskap i programmet, i tillegg til naturbudsjett, i samarbeid med kommunen. Ønsker en hytteutbyggingsplan der nabokommuner kan samarbeide og se helheten. Foreslår «natursats», som gjør at kommuner kan få penger i stedet for å måtte bygge ut.
Rødt: For arealregnskap, men det er kun et verktøy for å få informasjonen. Hvordan vi bruker kunnskapen er viktig. Ønsker å motivere kommunene til å bruke kunnskapsgrunnlaget.
SV: Mål om arealnøytralitet på både kommune- og fylkesnivå. Fylkeskommunal innblanding må være positivt.

I tillegg til arealregnskap diskuterte partiene både byutvikling og fortetting, Statsforvalterens rolle, vern av skog. På spørsmål om utbygging av vindpark svarte alle «nei», men noen på høyre-siden mente det må være opp til kommunene. Det var allikevel ingen som hadde hørt om kommunepolitikere som hadde dette som mål. Alle var enige i at vindturbiner ikke er forenlig med Buskerud som turistdestinasjon.

Til slutt oppfordrer Nævra seerne om å høre hva partiene lover, lese partiprogrammene og opptre som vaktbikkjer de neste fire årene.

Fedrelandet

Seminaret ble avsluttet med filmvisning med Margreth Olins naturdokumentar, Fedrelandet, som er en hyllest til naturen.

Margreth Olin «Fedrelandet» på Drammen kino