FnfBuskerudAktueltArrangement › Møte i Forum Finnemarka

Møte i Forum Finnemarka

Torsdag 14. oktober arrangerte Glitrevannverket, i samarbeid med FNF Buskerud og DNT Drammen og Omegn, det 6. møtet i Forum Finnemarka på Glitrevannverkets lokaler på Dråpen i Drammen.

Det var 31 deltakere på møtet fra flere kommuner i Finnemarka- regionen, Viken Fylkeskommune, Statsforvalteren i Oslo og Viken og ulike interesseorganisasjoner, deriblant flere av våre tilsluttede organisasjoner i FNF Buskerud.

Vi fikk presentert følgende foredrag i løpet av kvelden:

 • Marius Asheim, daglig leder i Glitrevannverket: Aktuelle prosjekter i Glitrevannverket
  Kraftprosjektet Landfall – Øvre Åssiden
  Ny ledning Kleivdammen – Tranby, krysser Lierdalen
  Tilsyn i nedbørfeltet 2021
 • Erik Jacobsen, Naturvernforbundet i Lier: Hvordan ivareta krav etter Naturmangfoldloven
  Bruk av Naturbase, Artskart og annen lett tilgjengelig kunnskap som kan bidra til å ivareta naturen når det planlegges ulike tiltak.
 • John Tollefsen, Drammen sportsfiskere: Hva legger vi i begrepet «økosystembasert forvaltning»?
 • Karoline Bredland, seniorrådgiver Statsforvalteren Oslo og Viken:
  Orientering om saker i Finnemarka naturreservat som Statsforvalteren har behandlet det siste året.
 • Elin Hønsi, Vassdragsteknisk ansvarlig (VTA)Drammen kommune sin rehabilitering av dam Vasshella, terrengmodell og løsninger.
 • Kristina Sigmundstad Dignes, Rådgiver i VIken fylkeskommune: Friluftslivets ferdselsårer.
  Prosjekt Friluftslivets ferdselsårer – status for Finnemarka
  Hvordan kan foreningene medvirke?

Takk for en hyggelig og informativ kveld!