FnfMøre og RomsdalAktuelt › Turgåing og turstier

Turgåing og turstier

Turgåing på stiene

Turgåing i skog og mark og i fjellet er den type friluftsliv det norske folk setter mest pris på.

Tilrettelegging, merking, skilting og gradering av stier og turruter senker terskelen for å delta i friluftsliv, kan øke naturopplevelsene og bidrar til sikkerhet og trygg ferdsel. På lengre turer og i ukjente områder bør en i tillegg ha med kart og kompass.

Vi føler behov for å skrive noen ord om hvordan en jobber med turstier. Dette da vi har erfaring fra fylket vårt at folks oppfatning av hva som er lov og ikke, er høyst ulik.

For det første er det slik at alt areal i Norge eies av noen. Dette kan være enkeltpersoner, sameier, offentlige etater etc. Og for å gjøre noe med turstiene kreves i prinsippet grunneiers tillatelse. Det eneste unntaket er her «enkel tilrettelegging». Med dette mener en at en kan flytte unna små løse steiner uten tillatelse fra grunneier, på lik linje med at en kan flytte grein/kvist som har ramla ned på eksisterende sti. Derimot må en ha tillatelse fra grunneier for å flytte unna større steiner, hogge trær, bearbeide grunnen om det er spade eller gravemaskin, legge ut klopper, lage bruer, merke stien, sette opp skilt etc. For å hjelpe til i denne avklaringen anbefaler vi en skriftlig avtale med grunneier for den eller de som vil drive fysisk tilrettelegging på en eiendom. Vi har laget egne maler for slike avtaler (https://www.friluftsrad.no/arbeidsomrader/anlegg/sti-og-skilt).

Du trenger ikke tillatelse fra grunneier for å kartfestet eksisterende stier og vise de i et kart. Samtidig oppfordrer vi også her til en dialog med grunneiere stien berører. Vi oppfordrer også til å registrere alle stier i kartverket sin nettbaserte kartløsning https://www.rettikartet.no/.

Om du og din organisasjon ønsker å gjennomføre tilrettelegging over flere eiendommer, men opplever at en/flere grunneiere motsetter seg det eller ikke svarer på din henvendelse, er det en mulighet å benytte seg av friluftsloven. Da må de ta kontakt med kommunen for å høre om det er aktuelt å bruke friluftsloven § 35 som åpner opp for muligheten for dette.

Om du og din organisasjon ønsker å gjennomføre tilrettelegging av en sti, så ta kontakt med kommunen først for å finne ut om dette kan komme i konflikt med dyre-, fugle- og planteliv. Ved siden av grunneiers tillatelse trenger du eventuelt tillatelse av en offentlig myndighet. Denne offentlige myndighet er som oftest kommunen som er planmyndighet, men det kan også være andre en trenger tillatelse fra. Vi rår alle som ønsker å tilrettelegge for turstier å ta kontakt med kommunen for å avklare hva som trengs for å gå i gang med sin tursti.

GOD TUR