FNF Oslo har blitt FNF Oslo og Akershus

Disse sidene vedlikeholdes ikke lenger, besøk våre nye nettsider →

FnfOsloAktuelt › Luftledning med master for ny strømforbindelse Hamang – Bærum – Oslo

Luftledning med master for ny strømforbindelse Hamang – Bærum – Oslo

I 2019 søkte Statnett om tillatelse fra Norges vassdrag- og energidirektorat (NVE) til å bygge og drive en ny ca. 12 km lang 420 kV kraftledning fra Hamang transformatorstasjon via Bærum transformatorstasjon til
Smestad transformatorstasjon i Bærum og Oslo kommuner.

FNF Akershus og FNF Oslo uttalte seg i saken på vegne av Akershus og Oslo Orienteringskrets, Bærum Natur- og Friluftsråd, DNT Oslo og Omegn, Naturvernforbundet Oslo og Akershus og Oslofjordens Friluftsråd.

Konsesjon for bygging av ny strømforbindelse som en luftledning på hele strekningen er nå gitt.

Dette er delvis i tråd med FNF sitt innspill. Store deler av områdene under den eksisterende kraftledningen er verdifulle friluftslivsområder og viktige naturområder. Strømforbindelse ved kabel i bakken ville hatt positive effekter for landskapsbilde og opplevelsesverdier. Samtidig er det nettopp luftledningens byggeforbudssone som har vernet disse verdifulle områdene fra å bli nedbygd. FNF ønsket kabel med forsikring om at frislupne områder ikke ble nedbygd. FNF ønsket også at konsesjonen i vilkårene skulle kreve skjøtselsplaner, opprettholde av dagens stier og ferdselsårer og ledningsmarkører for å forhindre at fugl kolliderer med kraftledningene. Krav om begrenset skjøtsel for naturmangfold og ivaretakelse av stier og ferdselsårer er ivaretatt i vilkårene.

NVEs begrunnelse. NVE begrunner konsesjonen for luftledning at kabel i bakken er dyrt og ikke i tråd med Stortingets retningslinjer. Videre begrunner de vedtaket med at en ny luftledning vil erstatte den gamle, og har akseptable konsekvenser.

Konsekvenser. Den nye luftledningen skal erstatte dagens luftledning som skal rives før den nye luftledningen bygges. Luftledningen skal bygges i samme trasé, og mastene skal plasseres der dagens master er plassert. De nye mastene vil være i snitt 38 meter høye, som er en økning fra dagens master som er 21 meter høye. Dette vil gjøre at mastene blir mer synlig, spesielt på avstand. Støyen vil øke marginalt, mens magnetfeltet vil reduseres noe. Samlet sett mener NVE at en ny luftledning vil ha akseptable virkninger siden den skal erstatte dagens luftledning på den samme strekningen.

Arbeiderpartiet har stilt spørsmål om vedtaket i saken til olje- og energiministeren.