FnfØstfoldUttalelser › Innspill til utforming av Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025

Innspill til utforming av Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025

FNF i henholdsvis Akershus, Buskerud og Østfold har fått mulighet til å komme med innspill til arbeidet med handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 i Viken fylkeskommune.

Vi står midt oppi en klimakrise og en naturkrise som forsterker hverandre. FNs naturpanel konstaterer at det trengs gjennomgripende endringer for å snu denne utviklinga. Alle myndigheter har et stort ansvar for å bidra til dette. Det er avgjørende å minimere arealforbruk og satsing på tiltak som reduserer bruk av biltransport.

FNF spilte inn følgende:

  • Fylkeskommunen må etterstrebe å være arealnøytral på samme måte som klimanøytral
  • Naturen må utredes bedre og vektes tyngre ved alle samferdselstiltak
  • Fylkeskommunen må sørge for sammenhengende gang- og sykkelveier og tilrettelegge for adkomst til friluftsområder.
  • Fylkeskommunen må sørge for miljøvennlig drift og skjøtsel av vei
  • Fylkeskommunen må tilrettelegge for god medvirkning for folk flest, med møter på kveldstid, kostnadsfri deltagelse, tydelig informasjon og sammendrag og muligheter for dialog.

Se innspillet til utforming av Handlingsprogram for samferdsel 2022-2025 her