FnfØstfoldAktueltUttalelser › Vindkraft til havs i Skagerak

Vindkraft til havs i Skagerak

Store kunnskapshull- en trussel mot naturmangfoldet

Havforskningsinstituttet skriver om store kunnskapshull når det gjelder konsekvenser av vindkraft til havs. Dette må få følger for konsekvensutredningen som skal gjøres når Zephyr AB søker om å få sette opp 66-91 vindturbiner i Sveriges økonomiske sone i Skagerak, nær grensene til Ytre Hvaler Nasjonalpark og Færder Nasjonalpark.

Anlegget planlegges lokalisert ca. 35 km fra Verdens Ende i Færder kommune og ca. 36 km fra Hvaler og totalhøyden på turbinene vil være på mellom 260 – 340 meter. Man anser at prosjektet kan få grenseoverskridende konsekvenser og derfor får norske parter også muligheten til å uttale seg via Miljødirektoratet.

FNF i henholdsvis Vestfold og Telemark og Østfold har levert en felles uttalelse hvor vi påpeker hvor viktig det er at man skaffer seg ny og oppdatert kunnskap om vindturbinenes påvirkning på blant annet fugl, fisk og andre marine dyr. Våre hovedpunkter er:

Vi mener

  • Samlet belastning på natur og miljø må synliggjøres og tas hensyn til
  • Oslofjorden må ikke bli ytterligere skadelidende
  • De store kunnskapshullene om fugleliv og trekkruter må erkjennes og ny kunnskap må framskaffes.
  • Føre-var-prinsippet i den Norske Naturmangfoldloven må gjelde

I en vurdering av samlet belastning må man også se på annen virksomhet i havområdet, slik som andre planlagte områder for vindkraft, sjøfart, fiske og annen påvirkning som for eksempel klimaendringer. Lavfrekvent lyd og fysiske installasjoner på et så stort område vil mest sannsynlig bare addere til påvirkningene på naturmangfoldet.

Utsnitt av kart fra Vindbrukskollen (lansstyrelsen.se) viser hva som er planlagt eller omsøkt av vindkraft langs den svenske vestkysten. Her snakker vi om tiltak som i verste fall kan bli en nesten sammenhengende barriere fra den norske grensen og helt ned til Gøteborg.

Oversikt over vindkraftprosjekter som er under planlegging.

Oslofjordens dårlige tilstand
Gjennom Helhetlig tiltaksplan for en ren og rik Oslofjord med et aktivt friluftsliv er det satt i gang en omfattende redningsaksjon for å forsøke å redde en fjord som er hardt presset fra mange hold. Påvirkningene på fjorden har vært mer enn økologien kan tåle, og dette har ført til blant annet kraftig reduserte bestander av en rekke fiske- og fuglearter. Planen skisserer tiltak som involverer alt fra myndigheter, kommuner, bønder, andre næringsdrivende og innbyggerne, noe som er et godt bilde på hvor komplekse problemstillingene er.

Fare for oljeutslipp, slitasjeavfall og ulykker i vindkraftområdet må utredes, sett i samband med beredskap for opprydding av denne typen forurensning i Sverige, Norge og Danmark. Kyststrømmen langs den svenske vestkysten går i nordlig retning og dreier vest- og sørover utenfor Torbjørnskjær, Færder, Svenner og Jomfruland. Et oljeutslipp fra vindkraftområdet vil altså føres med strømmen opp og få påslag på begge sider av Oslofjorden.

Vi frykter at arbeidet med å få balanse i økosystemet vil settes tilbake hvis Oslofjorden får ytterligere påvirkninger.

Resten av vår uttalelse kan du lese her.