FnfØstfoldAktuelt › Plansaker

Plansaker

Vi i FNF Østfold jobber med både små og store plansaker kontinuerlig. Her kommer en kort oppsummering av saker vi har uttalt oss til i det siste, og du kan klikke deg inn på lenker for å lese hele uttalelsen.

Mudring og utfylling i sjø ved Øra
I forbindelse med en oppgradering av det kommunale renseanlegget i Fredrikstad, ble det søkt om å legge ned en utslippsledning ut i Røsvikrenna. Tiltaket i seg selv kommer som en følge av at man ønsker bedre rensningsgrad fra anlegget før påslipp til Oslofjorden. Dette krever tillatelse etter forurensningsloven og Statsforvalteren er myndigheten som behandler søknaden. Som i så mange andre søknader som omhandler tiltak i vannforekomster, var det også her mangelfull informasjon om fiskebestander og fiske generelt. Det omtalte området er mye brukt til friluftsliv og har et naturmangfold som ikke mange er klar over. Du kan lese hele innspillet her.

Utvidelse av kraftverk i Sarpefossen
NVE har fått melding om at man ønsker å utvide kraftverket i Sarpefossen og i den forbindelse var det mulig å spille inn momenter som må med i en konsekvensutredning. NJFF Østfold leverte i denne saken et solid høringsinnspill, som vi i FNF støttet i sin helhet, samt at vi leverte et eget innspill hvor vi ba NVE også undersøke konsekvenser for biologisk mangfold på land i influensområdet. Du kan lese hele uttalelsen her.

Utvidelse av Sarpsborg pukkverk

Hensikten med denne planen er å utvide for deponi, gjenvinning av
masser, justere uttaksdybden i eksisterende masseuttak og gi en
bedre avslutning av uttaksområdet ved endt drift. Uttak av masser og deponiområder tar mye areal og gjør store inngrep i naturen. Det er derfor viktig med gjenbruk og planlegging for etterbruk av denne typen arealer. I denne saken kan utvidelsen få konsekvenser for naturmangfold, vannkvalitet og turstier. Du kan lese hele innspillet her.

Høringsradaren
Husk at du finner liste på hvilke saker som er på høring på Høringsradaren! Send gjerne innspill i god tid så får vi laget så gode uttalelser som mulig.