FnfTromsAktuelt › Befaring i Manndalselva- veien mot god økologisk tilstand på vannet og en levende elv!

Befaring i Manndalselva- veien mot god økologisk tilstand på vannet og en levende elv!

Denne våren har vannforvaltningsplanene vært på høring og i den anledning har vi vært på befaring i Manndalselva i forbindelse med tiltak som skal sikre at miljømålene for elva oppnås- dette er tiltak som ikke ble ferdige i forrige planperiode og som da videreføres i den kommende for 2022-2027. Det er et stort lokalt engasjement for Manndalselva. Manndalen Jeger og Fiskerforbund har jobbet over lang tid med tiltak og forbedringer- og de har brukt sin betydelige lokal økologiske kunnskap til gode for vassdragsnaturen. Samtidig har de jobbet for å undersøke mulighetene for å ivareta, og på sikt, håp om å tilbakeføre elva til ei svært god fiskeelv. Kommunen har spilt inn dette om Manndalselva i den nå avsluttede høringen:

Foreslåtte tiltak fra forrige planperiode er ikke fullført, som utbedring av tidligere elveforbygging foretatt av NVE. Dette innebærer restaurering, biotoptiltak og kunnskapsinnhenting. Etter befaring 27.05.21, med Manndalen jeger og fisk, Kåfjord kommune, vannkoordinator, FNF Troms, Naturvernforbundet Troms og NJFF Troms, ønskes i tillegg en kunnskapsinnhenting for påvirkning i Øvre Manndaleselva bekkefelt lagt inn i tiltaksprogrammet. Vannforekomsten har her miljømål som oppnådd god økologisk tilstand, men dette er basert på lavt kunnskaps/presisjonsnivå. Nedre deler av flere av bekkeløpene går gjennom områder med dyrket mark, til dels uten kantvegetasjon. Undersøkelser er nødvendig for å fastsette tilstand og påvirkningsgrad.

Hentet fra Kåfjord kommune sitt innspill til vannforvaltningsplanene for 2022-2027
Kart over Manndalselva der man ser elvas utforming før flomsikringen og planlagt endring av elva- den gang da! Det opprinnelige elveløpet er som man kan se betydelig mer kurvet og med bedre livsvilkår for fiskebestandene. Manndalen har mye landbruk og dette er også noe som påvirker vannmiljøet og habitat for fisk.

Litt bakgrunn for befaringen

Den 7 april hadde FNF i Troms og Finnmark et innspillmøte for vannet, og da kom vi i kontakt med Odd Isaksen, medlem av Fiskestellutvalget i Manndalen Jeger og Fiskerforbund som lurte på hva man kunne gjøre for å få fortgang i arbeidet med tiltaksplanene i Vann-nett, og få til et felles innspill i forbindelse med høringen av vannforvaltningsplanene. FNF Troms er et samarbeidsnettverk, det kan du lese mer om her, og vår rolle er å legge til rette for blant annet samarbeid, slik at frivillige organisasjoner tilknyttet nettverket kan få støtte til å ivareta felles interesser. I Troms er det stort engasjement for vassdrags-naturen og det var med glede vi takket ja til å bidra i den videre prosessen.

Koordinator tok i samarbeid med MJFF kontakt med Kåfjord kommune, Vannkoordinator i Nord-Troms, NJFF-Troms og Naturvernforbundet Troms og spurte om vi ikke kunne få til en befaring for å sammen se på de forslagene til tiltak som Manndalen Jeger og fisk har utarbeidet i et tidligere forprosjekt. Heldigvis var alle positive til dette og vi var klare til å ta fatt. Vi benyttet også befaringen til å diskutere veien videre for prosjektet og hva de ulike kunne bidra med.

Befaringsgjengen v/ NJFF Troms, Manndalen Jeger og fisk, Kåfjord kommune og vannkooordinator i Nord-Troms er klare! Foto: Maja Bernhof

Befaringen

Vi startet befaringen fra Banol bru (se bilde over) litt over 10 på formiddagen den 27 mai i strålende sol (vi var heldige med den!). Målet med dagen var å jobbe oss nedover elva for å se på både utfordringer og forslag til tiltak som fremkommer i det omtalte forprosjektet. Manndalen Jeger og Fiskeforening MJFF, er glad for at det ble gjennomført befaring av slik at involverte parter kan danne et godt grunnlag for søknad om midler i tråd med de tiltakene som allerede ligger inne i vannforvaltningsplanen. De som deltok på befaringen var:

  • Kåre Pedersen, Kåfjord Kommune
  • Jan Arvid Holmgren, Vannområdekoordinator Nord-Troms
  • Geir Arne Evanger, Manndalen Jeger og Fisk (nestleder i MJFF og vår befaringsguide)
  • Christine Myrseth, Koordinator FNF Troms
  • Karl-Petter Yeong, Fylkessekretær Troms Jeger og Fisk
  • Maja Bernhoff, rådgiver Naturvernforbundet Troms og Finnmark
Fra venstre: Kåre Pedersen, Geir Arne Evanger, Jan Arvid Holmgren, Maja Bernhof Johansen, Karl-Petter Yeong. Foto: Christine Myrseth

Vi tilbrakte nærmere fem timer langs elva og fikk en god innføring i de foreslåtte tiltakene- samtidig som vi fikk diskutert også andre mulige tiltak som kunne være gunstige. Som koordinator i FNF Troms så vet man veldig godt hvor viktig lokal økologisk kunnskap er for forvaltning- vi møter kunnskapsrike og engasjerte frivillige hele tiden. Det er likevel spesielt å få oppleve slik kunnskap direkte- vår guide syntes å huske hver stein i elva- og denne type kunnskap håper vi i FNF det skal bli lettere å dra nytte av for naturen i samarbeid med sektormyndigheter, kartleggere og andre.

Skal du kjenne en elv, dens historie, hvilke tiltak som virket å fungere og hvilke som ikke gjorde det, vite om de gode fiskeplassene og se endringene i elva i takt med ulike påvirkninger- så tar det oftest mange, mange år. Dette er verdifull kunnskap og vi håper å bidra til at den lett skal komme naturen og lokalsamfunn til gode- og ikke minst at vi skal ha nok fisk i elvene våre i Troms sånn at kommende generasjoner skal få den samme kunnskapen gjennom å fiske laks, ørret og røye slik forfedrene våre har gjort det. Det er kultur, miljøvern, bolyst og forvaltning av felles ressurser på samme tid.

Redd en sjøørret-yngel!

Denne dagen så vi også eksempel på problemene med tørrlagte bekkeløp der yngel «fanges». Faktisk «reddet» en i følget en sjø-ørret-yngel fra en inntørket dam og fikk den over i et mer vannrikt område! Under kan du se bilde av «vannpytten» yngelen var fanget i og som illustrerer et av problemene for fiskebestandene i elva når elveløp tørrlegges.

Nestleder i MJFF Geir Arne Evanger (t/h) og fylkessekretær i NJFF Troms Karl-Petter Yeong sjekker at det ikke er flere yngel som trenger hjelp!

Manndalselva

Manndalselva (nordsamiskOlmmáiváteatnu eller Olmmáivátjohka) er ei elv i Kåfjord kommune i Troms og Finnmark. Den renner nordover fra fjellområdene ved grensa til Storfjord til munningen på sørsida av Kåfjorden. Elva er 37,3 km lang, og har et nedbørfelt på 207,07 km².[2]Middelvannføringen ved munningen er 5,92 m³/s.

Elva har utspring på nordsida av Geasáščohkka som flere små fjellbekker som samles i Olmmáijávri. Herfra renner elva mot nordvest ned i det trange juvet Olmmáiávži, hvor en rekke sidebekker faller ned de bratte sidene. Ved Svartskog snur elva mot nord og ved Ápmelašsæter kommer den største sideelva, Ápmelašjohka, inn fra øst. Nord for samløpet vider dalen seg ut og blir en bred U-dal med skogkledte sider og gårdsbruk i den flate dalbunnen. Tidligere gikk elva her i et kronglete og meanderende løp, men over en strekning på fem kilometer ned til Kjerringdalen er den nå rettet ut og kanalisert. Ved Kjerringdalen kommer Áhkávátjohka inn fra vest. Herfra til munningen har elva skåret seg ned i sedimentene i dalbunnen og renner rolig i store slynger mellom høye sandmeler og skrenter, bare avbrutt av et par korte strykpartier. Ved bygdesenteret Løkvoll munner elva ut i Manndalsbukta i Kåfjorden. Vassdraget ble vernet mot kraftutbygging i Verneplan I for vassdrag i 1973.

https://no.wikipedia.org/wiki/Manndalselva

Bilder fra befaringen

Nestleder i MJFF Geir Arne Evanger poserer i befaringspositur på oppfordring fra fotograf Christine Myrseth (FNF Troms) 🙂
Kunstig dam Foto: Maja Bernhof
Feilplassert bru. Foto: Maja Bernhof
Sidebekk som befaringsfølget hadde en interessant diskusjon på om kunne være aktuell for å få vanntilførsel. Det kunne vært et bra oppvekstområde for fisk med mattilgang fra trærne og ly når elva går stor. Og ja- det ligger en presenning i marka 🙁 Foto: Maja Bernhof
Plasten fra forrige bilde ble selvfølgelig med hjem 🙂 ! Maja Bernhof har master i elverestaurering og jobber for øyeblikket som rådgiver innen plast hos Naturvernforbundet Troms (og Finnmark). Foto: Christine Myrseth
Terskel med mulig behov for utbedring
Øvre laksetrapp- denne har stort forbedringspotensial. Foto: Maja Bernhof
Nedre laksetrapp- noe bedre funksjon enn øvre, men behov for utbedring og egnet for å montere fisketeller i. Foto: Maja Bernhof

Nyttige dokumenter

Referat fra befaringen 27.05.2021

Forprosjekt utarbeidet av Manndalen Jeger og Fiskerforening

NVE Rapport om Manndalselva (2001)

Notat fra Sintef-befaring 2004 (2005)

Evaluering av celleterskler som avbøtende tiltak (2012)

Rapport fra Sintef 2018

Høringsinnspill fra Kåfjord kommune til vannforvaltningsplanene i vannregionen 2022-2027

Høringsinnspill til vannforvaltningsplanene 2022-2027 fra FNF Troms

Naturrestaureringskonferansen- opptak

Under kommer informasjon om to ulike poster som det kan søkes om midler til miljøtiltak fra NVE. Tiltak som er forankret i vannforvaltningsplanen blir prioritert. Post 60 er rettet mot kommune/fylkeskommune og post 72 mot frivillige lag og foreninger samt grunneiere.

Regelverk for Post 60 midler til miljøtiltak i vassdrag

Regelverk for Post 72 midler til miljøtiltak i vassdrag

Kart tilhørende forprosjekt (se lenke ovenfor)

Bilde 1, Kart tilhørende forprosjektet til MJFF- tallene korresponderer med foreslåtte tiltak.
Bilde 2 Kart over forprosjekt MJFF
Bilde 3 Kart forprosjekt MJFF
Bilde 4 Forprosjekt MJFF

Vi takker alle som ble med på befaringen og krysser fingrene for at neste planperiode (vannforvaltningen) skal gjøre det mulig med midler til tiltak i Manndalselva! Mål: Manndalselva som den beste røyeelva i Troms (har jeg hørt :))!