FnfTrøndelagAktuelt › Innspill til nasjonalparkstyret vedrørende dispensasjonspraksis for helikopterbruk

Innspill til nasjonalparkstyret vedrørende dispensasjonspraksis for helikopterbruk

FNF Trøndelag har registrert det som synes å være en økende trend av helikopterflyging i forbindelse med drift og utleie av hytter i nasjonalparken. Dette reiser en del bekymringer hos natur og friluftsorganisasjonene som er tilsluttet FNF Trøndelag. Vi har derfor sendt brev til nasjonalparkstyret hvor vi adresserer vår bekymring.

Vi ønsker ikke at det skapes en presedens som uthuler verneforskriften og forvaltningsplans strenge dispensasjonspraksis. En eventuell endring av forvaltningspraksisen må være gjenstand for en bred høring i en rullering av forvaltningsplanen. Grunnen til at dette har havnet på vår radar er de to sakene med omsøkte helikopterturer til
hyttedrift og persontransport i Lierne og Snåsa i jaktsesongen 2021. Begge sakene ble påklaget av reindriftsutøverne i de berørte områdene, og begge klagene ble tatt til følge. I klagevedtakene pekes det på at praksisen som legges opp til av Nasjonalparkstyret i Blåfjella Skjækerfjella og Lierne nasjonalpark ikke har hjemmel i verneforskrift eller forvaltningsplan.

Etter vårt syn er det en uheldig utvikling om vernet svekkes til fordel for «bedagelig» friluftsliv. Det er forståelig at man ønsker å drive en næringsvirksomhet basert på turisme i nasjonalparken, men det er nettopp de kvalitetene som verneformålet beskytter som gjør nasjonalparkene unike, også for naturbasert turisme. Det er ikke alle forunt å bedrive friluftsliv i avsidesliggende områder og slik må det faktisk være. Å kunne kjøpe motorisert transport inn i nasjonalparken vil skape en uheldig presedens, også i andre store verneområder.

Føringene i verneområdeforskriften og forvaltningsplanen er begge tydelige på at dispensasjoner til helikopterbruk i forbindelse med drift av hytter og infrastruktur kun skal gis unntaksvis. Vi ønsker at nasjonalparkstyret tydeliggjør hvilken linje de skal legge seg på, og ikke overlater dette til tilfeldighetenes spill og hva som til enhver tid oppleves som presserende for brukere og rettighetshavere i nasjonalparken. Vi bidrar gjerne med konstruktive tilbakemeldinger i prosessen med revisjon av nasjonalparkenes forvaltningsplan og ser frem til en god prosess som tar sikte på å ta vare på naturgrunnlaget og bevare nasjonalparkenes status som friområder fra motor- og helikopterdur.